Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Introduktion till intersektionella genusstudier, policy och politik i en globaliserad värld, 30hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757G16
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- förklara och redogöra för grundläggande frågeställningar och perspektiv inom genusvetenskap och genusvetenskapliga aspekter av politik, såväl historiskt som samtida
- kritiskt reflektera över kategorin genus och dess intersektioner med andra signifikanta kategorier
- muntligt och skriftligt värdera, tillämpa och diskutera centrala begrepp och debatter inom genusvetenskap och politiska aspekter av genus
- kommunicera kunskap om genus, policy och politik via internet på engelska
- formulera uppgifter inom området genusvetenskap och genusvetenskapliga aspekter på politik.
- på engelska, muntligt och skriftligt, ta emot och formulera feedback och kritik.
Kursinnehåll
Den här engelskspråkiga internetbaserade kursen förbereder den studerande för arbete med intersektionella genusfrågor och/eller lägger en grund inför fortsatta studier i genusvetenskap i en globaliserad värld, där internet är centralt. Kursen behandlar grundläggande kunskaper om framväxten av samtida intersektionella studier av genus, sexualitet, etnicitet, policy och politik. I kursen arbetar den studerande aktivt med att träna språkfärdigheter som en del i förberedelsen för att diskutera och arbeta professionellt med intersektionella genusfrågor på engelska. Kursen stimulerar den studerande att tänka självständigt och kritiskt.

Intersektionella genusstudier och praktiker i en globaliserad värld
Specifika feministiska fokus och frågeställningar kring intersektioner mellan genus och andra kategorier såsom etnicitet och sexualitet kommer att behandlas i denna delkurs. Transnationella frågor såsom genus och medborgarskap, könsrelaterat våld, trafficking, genus och vithet kommer att diskuteras. Modulen betonar genusvetenskapens interdisciplinära innehåll och utgår från exempel på genusforskning från olika discipliner, samt tar upp jämställdhetsarbete på regional, nationell och internationell nivå.

Internet, sociala media och kommunikationsteknologi som verktyg för förändringsarbete
Genomgående i denna delkurs kursen kommer den studerande att öva sig i att kommunicera kunskap via internet i ett internationellt och flerspråkigt sammanhang. Genom online-undervisning och socio-teknologisk pedagogik skall den studerande öva i att söka empiriska data och presentera forskning och praktiker i olika virtuella sammanhang.

Att åstadkomma förändring: Genusstudier, genuspolitik och feminism i historien
Delkursen inleds med en grundlig introduktion till kunskap om framväxten av samtida genusvetenskap och genusvetenskapliga perspektiv på politik. Det inkluderar deras historiska rötter i feministisk teori och aktivism. En rad olika teoretiska perspektiv behandlas och såväl historiska som samtida teoretiska debatter i Europa och internationellt diskuteras.

Genusstudenter som förändringsaktörer/Genusvetenskapens broar mellan teori, aktivism och praktik
Den studerande övar genom kursuppgifter sin färdighet i att muntligen och skriftligt på engelska värdera, tillämpa och diskutera genusvetenskaplig teori och praktik och genuspolitik i relation till andra fält såsom postkolonialteori, kritiska sexualitetsstudier, queer teori och jämställdhetsarbete.

Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av en kombination av online-studier och träffar på campus. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och kursuppgifter, såväl i lärosätesmiljö som online. Utöver det förväntas den studerande att ägna sig åt självständiga studier. Undervisningsspråk: Engelska.
Examination
Kursen examineras genom individuella skriftliga examinationsuppgifter, aktivt deltagande I seminarier och obligatoriska kursuppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Introduktion till intersektionella genusstudier, policy och politik i en globaliserad värld
Introduction to Intersectional Gender Studies, Policy and Politics in a Globalized World
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 757G16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-04-26 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2011-09-16