Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Historiografiska perspektiv på intersektionell genusvetenskap, 7,5hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Gender Studies
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757A26
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete kunna
- redogöra för och kritiskt reflektera över olika feministiska epistemologier, ontologier och etiker;
- analysera och kritiskt granska historiografier inom området ;
- analysera och kritiskt granska framväxten av Intersektionell genusvetenskap och den mångfald av intersektionell feministisk teoretisering som existerar.
Kursinnehåll
Kursen behandlar:
- intersektionella genusvetenskapliga historiografier i lokala och transnationella perspektiv;
- framväxten av intersektionell genusvetenskap som ett multi-, inter-, trans- och postdisciplinärt vetenskapsfält, omsluten av tvärvetenskapliga dialoger och kritiska interventioner i såväl kulturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, medicinska, tekniska, som naturvetenskapliga discipliner;
- olika grenar av feministisk teoretisering, till exempel queerfeminism, postkolonial och antirasistisk feminism, cyberfeminism, sexual difference feminism, radikalfeminism, historiematerialistisk feminism, feministisk materialism, posthumanistisk feminism, och profeministiska och kritiska studier av män;
- olika feministiska epistemologier, ontologier och etiker.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, diskussioner, seminarier, workshops och/eller andra läraktiviteter äger rum såväl i onlineklassrummet som face-to-face på campus. Mellan seminarier och föreläsningar bedriver studenterna självständiga studier och kommunicerar med varandra online i lärandegrupper ledda av tutorer. Undervisningsspråk: engelska
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, workshops och genom en individuell skriftlig uppgift.
Detaljerad information om examinationen finns i studiehandboken.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen med minst 30 hp i genusvetenskap eller motsvarande kvalifikationer.
Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Historiografiska perspektiv på intersektionell genusvetenskap
Historiographies of Intersectional Gender Studies
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2015-01423   Kurskod: 757A26      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.