Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Jämställdhet och rättvisa i organisationer, 7,5hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Gender Studies
Huvudområde Genusstudier - GS1
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757A20
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete kunna:
-redogöra för och jämföra olika teoretiska perspektiv på organisationsförändringar;
-kritiskt redogöra för och reflektera över ett urval av relevanta teorier och strategier inom intersektionellt jämställdhetsarbete;
-analysera hur motstånd kan förstås i en organisatorisk context;
-självständigt identifiera och analysera jämställdhetsproblem inom en specifik organisatorisk kontext;
-självständigt planera och utforma en strategi för intersektionellt jämställdhetsarbete i en organisatorisk kontext;
Kursinnehåll
Kursen behandlar:
-jämställdhetsarbete i organisationer, på arbetsplatser och i arbete som utförs för att förhindra och förebygga olika former av ojämlikhet;
- olika perspektiv på organisationsförändringar;
- motstånd inom organisationer
- verktyg för planering och utformning av strategier för intersektionellt jämställdhetsarbete
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar och diskussioner äger rum i klassrummet online, samt genom online seminarier, workshops och/eller andra läraktiviteter. Mellan dessa online-aktiviteter bedriver studenterna självständiga studier och kommunicerar med varandra online. Det teoretiska arbetet kombineras med praktiska övningar som t ex konstrueras mot bakgrund av ojämlikhetsproblem i olika typer av organisationer. Undervisningsspråk: engelska
Examination
Kursen examineras genom individuellt skrivna uppgifter, som lämnas in online, aktivt deltagande i online seminarier, workshops och/eller andra läraktiviteter, samt genom en avslutande individuellt skriven hemtentamen som lämnas in online. Detaljerad information om examinationen finns i programmets ”Key document”.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen med minst 30 hp i genusvetenskap eller motsvarande kvalifikationer.
Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Jämställdhet och rättvisa i organisationer
Equality and justice in organisations
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2011-01073   Kurskod: 757A20      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusstudier - GS1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     GS1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-04-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2016-12-21