Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik, 7,5hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Gender Studies
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757A14
Mål
Efter avslutad kurs ska studenterna på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete kunna:
- identifiera och kritiskt redogöra för ett urval av centrala begrepp och teorier om feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik;
- reflektera kritiskt och systematiskt kring kursinnehållet och de samtida förändringsprocesser som omger ämnet;
- självständigt tillämpa feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik genom att planera och utforma undervisning, relaterat till fältet Intersektionel genusvetenskap som förändringsarbete.
Kursinnehåll
Kursen behandlar:
- feministiska och intersektionella pedagogiska teorier och didaktik, såsom normkritiska teorier, empatisk läsning, transversala dialoger m.m;
- genusvetenskap som förändringsarbete, samt relaterade samtida relevanta förändringsprocesser i akademien och samhället i stort;
- planering och utformning av undervisning.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar med efterföljande diskussioner äger rum i online klassrum, samt genom online seminarier, workshops och/eller andra läraktiviteter. Mellan online-seminarierna och föreläsningarna bedriver studenterna självständiga studier av kurslitteraturen och kommunicerar med varandra online. Det teoretiska arbetet kombineras med praktisk övning i undervisning, kursdesign och i sätt att förhandla integrering av nya kursmoduler i undervisningsprogram.
Undervisningspråk: Engelska
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i online-seminarier, workshops, och/eller andra läraktiviteter, och genom kontinuerligt skrivna individuella uppgifter som lämnas in online och genom ett självständigt arbete som föredras skriftligt och muntligt i online- seminarieform. Detaljerad information om examinationen finns i programmets Keydokument.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen med minst 30 hp i genusvetenskap eller motsvarande kvalifikationer.
Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik
Feminist Pedagogy and Intersectional Gender Didactics
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2011-01073   Kurskod: 757A14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-12-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2015-02-05