Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Fallstudie: Att analysera förändring , 9hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Gender Studies
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757A07
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå inom området Intersektionell Genusvetenskap som förändringsarbete, kunna
- identifiera, kritiskt analysera och redogöra för relevanta förändringsprocesser;
- utforma och genomföra en fallstudie som tar hänsyn till och argumenterar för lämpliga teoretiska, metodologiska, analytiska och etiska ramverk;
- arbeta effektivt och konstruktivt i en grupp och ge och ta kritik på ett sätt som tar hänsyn till alla gruppmedlemmars resurser.
Kursinnehåll
Kursen behandlar:
- metoder att integrera intersektionella genusanalytiska ansatser vid analys av sociala, kulturella, teknologiska, vetenskapliga, politiska, miljömässiga förändringsprocesser och/eller förändringsprocesser av kroppslig karaktär;
- bild- och textanalys, etnografiskt fältarbete med intervjuer och observationer, genealogi- och diskursanalyser m m
- relevanta teoretiska, metodologiska, analytiska och etiska ramverk, t ex transversal dialoger, empatisk läsning m m.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar och diskussioner äger rum i onlineklassrummet, samt genom onlineseminarier och -workshops. Mellan onlineseminarier och -föreläsningar bedriver studenterna självständiga studier och kommunicerar med varandra online i lärandegrupper ledda av tutorer. Lärandeprocessen kommer att inkludera övning i samarbete genom grupparbete och produktiv integration av de individuella gruppmedlemmarnas olika kunskapsbaser. Undervisningsspråk: Engelska
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i onlineseminarier och –workshops och genom kontinuerligt skrivna individuella uppgifter, som lämnas in online och genom en fallstudie som ska dokumenteras I en skriftlig rapport och lämnas in online.
Detaljerad information om examinationen finns i studiehandboken.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 30 hp i genusvetenskap eller motsvarande kvalifikationer.
* dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B; det vill säga engelska som modersmål, eller styrkta engelskkunskaper genom ett internationellt erkänt test, exempelvis TOEFL (lägsta resultat: papperstest 575 +,TWE-poäng 4.5, och internetbaserat 90), eller IELTS (lägsta resultat: medelpoäng 6.5 och inget delresultat under 5.5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Fallstudie: Att analysera förändring
Case Study: Analysing Change
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2011-01073   Kurskod: 757A07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-12-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.