Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Fallstudie: att analysera förändring , 9hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Gender Studies
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757A07
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete kunna:
- identifiera, kritiskt analysera och redogöra för komplexa förändringsprocesser av social, kulturell, teknologisk, vetenskaplig, politisk, miljömässig och/eller kroppslig karaktär, där intersektionella genusanalytiska tillvägagångssätt är relevanta och lämpliga;
- uppvisa förmåga att integrera kunskap från sådana processer och skapa en relevant fallstudie mot bakgrund av detta;
- identifiera, kritiskt granska, välja ut och argumentera för teoretiska, metodologiska och etiska ramar som är relevanta för analys av fallstudien och att använda dessa ramverk för att utforma analysen av fallstudien;
- arbeta effektivt och konstruktivt i grupp, där grupparbetet tar tillvara samtliga medlemmars resurser.
Kursinnehåll
Studenterna förvärvar systematiska analytiska färdigheter, som möjliggör att de kan identifiera, kritiskt analysera och grundligt redogöra för komplexa förändringsprocesser av social, kulturell, teknisk, vetenskaplig, politisk, miljömässig och/eller kroppslig karaktär, där intersektionella genusanalytiska metoder är relevanta och lämpliga att applicera. Mot bakgrund av dessa förändringsprocesser bygger studenterna relevanta fallstudier och lär sig systematiskt att identifiera, kritiskt bedöma, välja ut och redogöra för relevanta teoretiska, metodologiska och etiska ramverk och i att använda dem för att utveckla tillämpliga analytiska strategier i förhållande till fallstudien. Under denna process förvärvar studenterna också fördjupad kunskap och förmåga i att systematiskt och kritiskt argumentera för sina val av teoretiska, metodologiska, etiska och analytiska ramverk mot bakgrund av en översikt över relevanta debatter om forsknings- och utvecklingsarbete inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar och diskussioner bedrivs i onlineklassrummet. Kunskapen förstärks vidare genom onlineseminarier och -workshops. Mellan onlineseminarier och -föreläsningar bedrivar studenterna självständiga studier av kurslitteraturen och kommunicerar med varandra i peer-ledda tutorgrupper, ledda av studenttutorer och lärare.
Lärandeprocessen inkluderar övning i gruppsamarbete och integrering av olika typer av kunskapsbakgrund, representerad av de individer som ingår i grupparbetet.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i onlineseminarier och -workshops, genom skriftliga individuella uppgifter, som lämnas in online, och genom en fallstudie som skall dokumenteras i en skriftlig rapport, som lämnas in online.
Detaljerad information om undersökningen finns i programmets studiehandbok.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Som särskild behörighet krävs dessutom
* en kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 30 hp i genusvetenskap eller motsvarande kvalifikationer.
* dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B; det vill säga engelska som modersmål, eller styrkta engelskkunskaper genom ett internationellt erkänt test, exempelvis TOEFL (lägsta resultat: papperstest 575 +,TWE-poäng 4.5, och internetbaserat 90), eller IELTS (lägsta resultat: medelpoäng 6.5 och inget delresultat under 5.5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Fallstudie: att analysera förändring
Case Study: Analysing Change
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2011-01073   Kurskod: 757A07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-12-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.