Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Professionell kommunikation, 3hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Gender Studies
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757A06
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete kunna:
- effektivt kommunicera på ett lämpligt sätt med olika grupper i akademiska och andra professionella sammanhang, och i en bred allmänhet, i relation till olika karriärvägar inom fältet;
- kritiskt reflektera över, redogöra och bedöma villkor för effektiva och lämpliga sätt att intervenera och kommunicera i akademiska och andra professionella sammanhang;
- visa skicklighet när det gäller effektiv och lämplig akademisk och professionell kommunikation i tal och skrift inklusive förmåga att klart redogöra för och diskutera slutsatser och slutledande argumentationer;
- kombinera kreativa och akademiska skrivmetoder och använda teater och andra muntliga former pedagogiskt i akademiska och andra professionella eller bredare allmänt offentliga kontexter.
Kursinnehåll
Kursen behandlar:
- effektiva och lämpliga metoder att kommunicera med olika grupper i akademiska och andra professionella sammanhang, samt metoder att kommunicera med en bred allmänhet, i relation till olika karriärvägar inom fältet;
- metoder att kritiskt reflektera, analysera och bedöma villkoren för effektiv och lämplig kommunikation i akademiska och andra professionella sammanhang;
- effektiva och lämpliga metoder för akademisk och professionell kommunikation i tal och skrift, inklusive metoder för att klart och tydligt redogöra för och diskutera slutsatser och slutledande argumentationer;
- relevanta metoder för att kombinera kreativt och akademiskt skrivande och metoder för att använda teater och andra muntliga format pedagogiskt i akademiska och andra professionella eller bredare allmänt offentliga kontexter.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen baseras på workshop format och äger rum på campus. Som förberedelse inför workshoparna, ska studenterna självständigt studera litteraturen. Studenterna ska också kommunicera med varandra i lärandegrupper ledda av tutorer som är studenter. Vid handledning skapar studenterna scenarier relaterade till karriärvägar inom fältet, och pröva olika kommunikationsfärdigheter i övningar relaterade till scenarierna. Undervisningsspråk: engelska
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i face-to-face workshopar på campus, vilket inkluderar deltagande i rollspelsuppgifter, såväl som skriftliga uppgifter. Detaljerad information om examinationen finns i studiehandboken och dokumentet Key Information.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 30 hp i genusvetenskap eller motsvarande kvalifikationer.
* dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B; det vill säga engelska som modersmål, eller styrkta engelskkunskaper genom ett internationellt erkänt test, exempelvis TOEFL (lägsta resultat: papperstest 575 +,TWE-poäng 4.5, och internetbaserat 90), eller IELTS (lägsta resultat: medelpoäng 6.5 och inget delresultat under 5.5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Professionell kommunikation
Professional Communication
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2011-01073   Kurskod: 757A06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-12-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.