Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Professionell kommunikation, 3hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Gender Studies
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757A06
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete kunna:
- visa förmåga att i tal och skrift göra akademiska interventioner i komplexa akademiska och professionella debatter och att kommunicera på ett lämpligt sätt med olika grupper i vetenskapliga, professionella och bredare publika fora;
- kritiskt reflektera över och redogöra för effektiva och lämpliga sätt att agera i ett akademiskt och yrkesrelaterat forum relevant för minst två olika karriärvägar.
Kursinnehåll
Studenterna förvärvar översiktlig kunskap, kritisk förståelse och praktiska kunskaper i relation till effektiva och lämpliga sätt att agera i vetenskapliga, samt andra professionella akademiska och publika fora, inklusive relevanta sätt att kombinera metoder för kreativt akademiskt skrivande såväl som att använda teaterns format pedagogiskt i akademiska och andra professionella eller bredare publika kontexter. Studenterna lär sig att bedöma förutsättningar för effektiva och lämpliga interventioner i vetenskaplig, professionell och offentlig kommunikation relaterat till olika karriärvägar. Under handledning skapar de scenarier som relaterar till karriärvägar i Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete (IGSF) och prövar olika färdigheter i kommunikation genom övningar relaterade till scenarierna.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bygger på workshops och äger rum på campusområdet. För att förbereda för seminarier ägnar studenterna sig åt självständiga studier av kurslitteraturen. Studenterna kommunicerar också med varandra i peer-ledda tutorgrupper.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i campusförlagda face-to-face workshops, som inkluderar deltagande i rollspelsrelaterade arbetsuppgifter, och genom skriftliga inlämningsuppgifter
Detaljerad information om examinationen finns i programmets studiehandbok.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Som särskild behörighet krävs dessutom
* en kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 30 hp i genusvetenskap eller motsvarande kvalifikationer.
* dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B; det vill säga engelska som modersmål, eller styrkta engelskkunskaper genom ett internationellt erkänt test, exempelvis TOEFL (lägsta resultat: papperstest 575 +,TWE-poäng 4.5, och internetbaserat 90), eller IELTS (lägsta resultat: medelpoäng 6.5 och inget delresultat under 5.5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Professionell kommunikation
Professional Communication
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2011-01073   Kurskod: 757A06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA