Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Analytiska verktyg, 12hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Gender Studies
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Gender Studies – GS1
  Kurskod   757A04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete kunna:
- kritiskt identifiera, välja, reflektera över, bedöma och redogöra för relevanta metoder, mot bakgrund av en översikt över metodologiska debatter inom området;
- utforma och genomföra en pilotstudie av ett självständigt valt ämne, som är relevant för området, och där en eller flera vetenskapliga metoder anävnds:
- kritiskt reflektera över och argumentera för relevansen av ämnesvalet, samt utformning och val av analytiska strategier för pilotstudien;
- uppvisa fördjupad specialkunskap om ett särskilt fält inom området vid genomförandet av pilotstudien.
Kursinnehåll
Kursen behandlar:
- metodologiska debatter inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete;
- metoder, lämpade för att utforma, genomföra och skriva en relevant pilotstudie inom området, till exempel skrivande, intervju, dialogperspektiv, teater och onlineverktyg som undersökningsmetoder, textanalys, visuell analys, etnografiska metoder, politikanalys, aktionsforskning, och utvalda kvantitativa metoder.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar och diskussioner äger rum i onlineklassrum. Därutöver förekommer online seminarier och -workshops. Mellan onlineseminarier och -föreläsningar bedriver studenterna självständiga studier av kurslitteratur och kommunicerar med varandra i tutorgrupper. I kursen ingår genomförandet av en pilotstudie i ett självständigt valt ämne inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete. Pilotstudien genomförs under handledning av lärare och tutorer. Undervisningsspråk: engelska
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och workshops, genom skriftliga individuella uppgifter och genom en pilotstudie som skall dokumenteras i en skriftlig rapport. Detaljerad information återfinns i kursens studiehandbok

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 30 hp i genusvetenskap eller motsvarande kvalifikationer.
Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B eller styrkta engelskkunskaper genom ett internationellt erkänt test, exempelvis TOEFL (lägsta resultat: papperstest 575 +,TWE-poäng 4.5, och internetbaserat 90), eller IELTS (lägsta resultat: medelpoäng 6.5 och inget delresultat under 5.5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Analytiska verktyg
Analytical Tools
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2011-01073   Kurskod: 757A04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-06-15 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.