Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Introduktion till studier av intersektionellt genus på avancerad nivå, 6hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Gender Studies
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757A02
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete kunna:
- kritiskt redogöra för och reflektera över begrepp om intersektionellt genus/kön och deras analytiska och politiska relevans;
- använda och redogöra för de online-verktyg som undervisningen på mastersprogrammet bygger på, inklusive bibliotekets online-resurser;
- kritiskt redogöra för och reflektera över möjligheter för att kombinera akademiska och kreativa kommunikationsformer;
- kritiskt redogöra för och reflektera möjligheter och utmaningar i transvetenskapliga, transnationella och andra typer av gränsöverskridande arbetssätt;
- redogöra för och följa grundregler och regelverk beträffande avancerade studier vid svenska universitet och vid LiU.
Kursinnehåll
Kursens presenterar kritiskt kontextualiserade introduktioner till:
- innehåll av mastersprogrammet i Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete med särskilt fokus på begrepp om intersektionellt genus/kön och deras analytiska och politiska relevans;
- de online-verktyg som undervisningen på utbildningen bygger på, inklusive universitetsbibliotekets onlineresurser;
- möjligheter och utmaningar i en flerspråkig studiemiljö där engelska utgör huvudsakligt språk;
- möjligheter för att kombinera akademiska och kreativa kommunikationsformer;
- möjligheter och utmaninger i transvetenskapliga, transnationella och andre typer gränsöverskridande arbetssätt;
- grundregler och regelverk beträffande avancerade studier vid svenska universitet och vid LiU.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är huvudsakligen organiserad som en intensiv face-to-face-kurs. Föreläsningar och diskussioner ger introducerande översikter. Undervisningsformerna inkluderar seminarier, workshops, arbete i tutorgrupper och/eller andra läraktiviteter. Studenterna tränar därutöver upp sin förmåga att använda online-klassrummets verktyg och funktioner, inklusive biblioteksresurser. Undervisningsspråk: engelska
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, workshops och/eller andra läraktiviteter, samt genom skriftliga individuella inlämningsuppgifter. Detaljerad information om examination finns i kursens Key dokument.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen inom humaniora, naturvetenskap, teknik, konstvetenskap eller samhällsvetenskap med minst 30 hp i genusvetenskap eller motsvarande kvalifikationer.
Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B eller styrkta engelskkunskaper genom ett internationellt erkänt test, exempelvis TOEFL (lägsta resultat: papperstest 575 +,TWE-poäng 4.5, och internetbaserat 90), eller IELTS (lägsta resultat: medelpoäng 6.5 och inget delresultat under 5.5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Introduktion till studier av intersektionellt genus på avancerad nivå
Introduction to Studies of Intersectional Gender at Advanced Level
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2011-01073   Kurskod: 757A02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-06-15 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2014-12-08