Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Att undervisa intersektionella perspektiv på genus, sexualitet, etnicitet, jämställdhet och lika villkor, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757A01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för och kritiskt granska genusvetenskapens centrala begrepp
- redogöra för och kritiskt granska sambanden mellan lokala, nationella och globala förhållanden utifrån teorier om genus och maktrelationer
- redogöra för och kritiskt granska jämställdhetsarbete på policynivå, samt modeller och metoder för sådant arbete
- använda begreppet intersektionalitet i analys av undervisningssammanhang
- analysera och diskutera användning av genusvetenskaplig metod i undervisning
- kritiskt diskutera hur genusrelaterade maktstrukturer kommer till uttryck i organisationer såsom lärosäten
- utföra en mindre undersökning i en för den studerande relevant miljö
- designa ett strategiskt dokument för att integrera kompetens vad gäller genus, intersektionalitet och jämställdhet i institutioner och organisationer
- genomföra en muntlig presentation av en planerad föreläsning om genus och jämställdhet.
Kursinnehåll
Kursen behandlar teorier och praktiker relevanta vid undervisning kring genus, intersektionalitet och jämställdhet. Kursen diskuterar och problematiserar verktyg för integrering av perspektiv på genus och jämställdhet i existerande kurser, utbildningsprogram och områden.

Introduktion: att undervisa genus, sexualitet, etnicitet, jämställdhet och lika villkor
Delkursen täcker centrala begrepp, forskning och debatter på det genusvetenskapliga fältet och i relation till jämställdhetsfrågor. Lokala såväl som globala aspekter av genus och jämställdhet kommer att fokuseras. Sålunda kommer kopplingar mellan genusteori, kultur och politik grundligt att diskuteras och matchas med diskussioner kring metoder för undervisning och lärande i intersektionella genusperspektiv.

Kartläggning och undersökning; design, genomförande, analys
I denna delkurs ska den studerande utforma och genomföra en mindre undersökning grundad på frågor som fokuserar på genus, jämställdhet och lika villkor. Undersökningen presenteras, analyseras och utvärderas i grupp.

Undervisning , jämställdhet och lika villkor
Delkursen fokuserar på jämställdhet och lika villkor. Den behandlar kunskap om metoder och praktiker aktuella för samtida jämställdhetsarbete, och hur de kan förmedlas i undervisningssammanhang. Här diskuteras intersektionerna mellan genus, jämställdhet och lärandemiljö. I kursmomentet fördjupas kopplingar mellan intersektionell genusteori och implementering.

Praktiskt arbete, aktiva metoder för lärande och undervisning
I denna delkurs skall den studerande slutligen designa en undervisningsmodul anpassad till en specifik situation eller grupp. Den studerande ska också utforma ett strategiskt dokument för att integrera kompetens vad gäller genus, intersektionalitet och jämställdhet. Dessa arbeten presenteras sedan muntligt och diskuteras i grupp.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av en kombination av online-studier och träffar på campus. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och kursuppgifter, såväl på lärosätet som online. Utöver det förväntas den studerande att ägna sig åt självständiga studier. Undervisningsspråk: Engelska.
Examination
Kursen examineras genom individuella skriftliga examinationsuppgifter, aktivt deltagande I seminarier och obligatoriska kursuppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Filosofie kandidat i ett akademiskt ämne relaterat till kursens innehåll. Erfarenhet av att undervisa på universitet och högskola är en stor fördel.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Att undervisa intersektionella perspektiv på genus, sexualitet, etnicitet, jämställdhet och lika villkor
Teaching Intersectional Gender, Sexuality, Ethnicity and Equality
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 757A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-04-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.