Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
The Art of Leadership, 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde Kultur- o kommunikationsvetenskap - KKU
  Kurskod   754G62
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- formulera och reflektera över den egna synen på ledarskap och relatera denna till teorier och erfarenheter som presenteras i kursen
- använda dels perspektiv inom human resource området, dels organisationsteorier för att skapa ledningsstrategier
- undersöka och redovisa teorier inom ett eget valt område med koppling till ämnet ledarskap
Kursinnehåll
Denna kurs har ett tydligt kommunikativt innehåll, med fokus på mellanmänskliga relationer utifrån ett ledarperspektiv. Viktiga delar av kursen är grundläggande teori, praktik och träning i kommunikation, grupprocess/-dynamik, ledarstilar, att förebygga konflikter, analys av fallstudie samt en fördjupningsuppgift.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen har ett inlevelseorienterat och dramakommunikativt arbetssätt för att kunna erövra de djupare kunskaperna i kursens samtliga moment. Studierna fokuseras på ett upplevelseorienterat och reflekterande arbete i lärarledda och icke lärarledda arbetsformer. Lektionerna präglas av praktiskt arbete, gestaltande och reflektion kring detta. Lärarledda teorigenomgångar är ett inslag, men till stor del inhämtar studenten teoretisk kunskap individuellt genom självstudier och i grupp. Kopplingar mellan praktik och teori görs i examinationsuppgifterna. Av studenten krävs förberedelser inför och deltagande i lektioner och grupparbeten, litteraturseminarier och examinationer. Utöver detta förväntas den studerande bedriva självstudier. Detaljerad information om form och innehåll erhålls genom kurshandledning.
Examination
Den studerande examineras löpande under kursens gång. Studenten skriver en personlig ledarskapsteori utifrån lektionsinnehåll, diskussioner, reflektion samt litteratur. Fallstudien och fördjupningsuppgiften examineras. Samtliga examinationer redovisas både muntligt och skriftligt. Detaljerad information om form och innehåll erhålls genom kurshandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
The Art of Leadership
The Art of Leadership
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU2009/00139   Kurskod: 754G62      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   ÖV  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.