Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Skapande arbetets metoder 1, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde Slöjd - SLÖ
  Kurskod   754G61
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- beskriva det egna skapandets arbetsprocess inom något eller några av det estetiska områdets olika discipliner,
- redovisa ett vetenskapligt förhållningssätt till egen och andras skapande verksamhet inom det estetiska området,
- redovisa insikter om innebörden av begreppen kunskap, vetenskap, samt konstnärlig forskning och utvecklingsarbete
- analysera och diskutera aktuell debatt inom de estetiska disciplinernas kunskapssfär,
- analysera, beskriva och reflektera över skapandeprocessen och kreativitet genom att studera skeenden och processer utgående från egen eller andras estetiska verksamhet,
- planera och genomföra individuella arbeten som relateras till forskningsmetoder och teorier samt konstnärligt utvecklingsarbete.
Kursinnehåll
Kursen behandlar
- det egna skapandets arbetsprocess inom det estetiska området,
- innebörden i begreppen kunskap, vetenskap, forskning och utvecklingsarbete samt konstnärlig forskning och utvecklingsarbete,
- olika forskningsmetoder i betydelsen metoder för datainsamling samt kvalitativt och kvantitativt synsätt,
- skapande verksamhet och innehållet i begreppet kreativitet knutet till både forskning och allmänt språkbruk,
- det skapande arbetet inom konst, hantverk, design och vetenskap presenterat mot bakgrund av främst nittonhundratalets kulturhistoria, samt aktuell forskning och debatt,
- kunskaper om kreativitet såsom en del i utvecklingen av den egna skapandeprocessen.

Under kursen genomförs individuella arbeten med utnyttjande av forskningsmetoder och teorier relevanta för estetiskt skapande verksamhet.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, enskilt arbete, laborationer med estetisk inriktning och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Den studerandes arbetsinsatser examineras fortlöpande vid seminarier och vid redovisningar av arbetsuppgifter under kursens gång. Minst ett skriftligt individuellt arbete i rapportform redovisas inom kursen. Den muntliga presentationen kompletteras med andra redovisningsmedel, såsom utställning, videofilm och multimedia.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgångna kurser om 15hp inom det estetiska området.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Skapande arbetets metoder 1, grundkurs
The Methods of Creative Works 1, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 754G61      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   ÖV  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.