Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Historia 4, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde Historia - HI2
  Kurskod   751A18
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra och kritiskt granska historievetenskapens roll i samhället
- självständigt redogöra för och diskutera några centrala teoretiska och metodologiska skolbildningar som influerar eller används inom historievetenskapens forskning
- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och behov av ytterligare forskning inom ämnet
- analysera och kritiskt granska redan utförda historievetenskapliga undersökningar utifrån relevanta historievetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
- redogöra för ett specifikt forskningsfälts framväxt, huvudsakliga empiriska och teoretiska debatter, resultat samt aktuellt läge
- genomföra en självständig historievetenskaplig undersökning
-avgränsa, motivera och formulera ett syfte och relevanta forskningsfrågor för en historievetenskaplig undersökning.
- använda, tolka och systematiskt analysera källor med hjälp av relevant historievetenskaplig metod, teori och vetenskaplig litteratur
-skriftligen korrekt redovisa en undersökning inom utsatta tidsramar
- försvara ett eget självständigt arbete, kritiskt granska och diskutera andras arbeten.
Kursinnehåll
Kursen syftar till att studenterna skall tillägna sig sådana teoretiska insikter och metodiska färdigheter att de självständigt skall kunna planera, genomföra och bedöma en historievetenskaplig undersökning på avancerad nivå. Kursen består av tre delkurser.

Historievetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
De studerande ska förvärva avancerade insikter om historisk teori och metod, liksom om aktuella vetenskapsteoretiska problem i allmänhet. I delkursen ingår en orientering om historieämnets aktuella forskningsläge och olika inriktningar internationellt och nationellt.

Avancerad historievetenskaplig fördjupning, 7,5 hp
De studerande ska förvärva avancerade kunskaper om ett specifikt forskningsfält, det kan till exempel röra sig om en regions eller en kronologisk periods historia, alternativt en särskild historievetenskaplig tematik eller inriktning.

Historievetenskapligt arbete, 15 hp
Det vetenskapliga arbetet kan antingen utformas så att det innebär en fördjupning av vissa partier av uppsatsen på grundläggande nivå eller inriktas på en problematisering av litteratur kring ett problemområde. Det vetenskapliga arbetet presenteras i uppsatsform. Uppsatsarbetet kan också utformas som en förstudie till ett kommande avhandlingsarbete.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar och seminarier utgör väsentliga delar av undervisningen. Ett aktivt deltagande i de obligatoriska inslagen i arbetsformerna är en del av examinationen. Självständigt arbete, enskilt eller i grupp, ingår. Uppsatsarbetet, som har en historieteoretisk profil, sker i nära kontakt mellan student och handledare. Kursen inkluderar eget kunskapssökande via exempelvis befintlig historievetenskaplig litteratur och/eller arkiv (eller motsvarande). Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras på flera olika sätt. Skriftlig liksom enskild muntlig examination och kollektiva diskussionsseminarier tillämpas. Uppsatsen examineras i seminarieform, i vilken utöver försvarandet av eget uppsatsarbetet också ingår att genomföra en muntlig opposition. För seminarieverksamheten gäller aktivt deltagande. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Historia grundkurs, 30 hp, och Historia fortsättningskurs, 30 hp, samt minst 22,5 hp godkända på Historia fördjupningskurs (eller motsvarande). Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Historia 4, avancerad kurs
History 4, advanced course
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 751A18      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     HIA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-09-30 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.