Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Interpersonell psykoterapi och relationell korttidsterapi, 45hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi
Ämnesområde Psykologi - PS1
  Kurskod   748A36
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- utöva interpersonall psykoterapi och relationell korttidsterapi för psykiatriska problem så som depression och ångesttillstånd,
- tillämpa begrepp från dessa terapimetoder som redskap vid bedömning och konsultation avseende andra kliniska problem så som personlighetsstörningar och neuropsykiatriska tillstånd,
- tillämpa sin förmåga att genomföra teoretiskt och empiriskt grundade bedömningar av hur dessa terapimetoder kan kombineras med annan psykologisk och medicinsk behandling,
- visa god förtrogenhet med terapimetodernas vetenskapliga status,
- demonstrera kunskaper om den Interpersonella och Relationella psykoterapins tillämpningsmöjligheter och begränsningar,
- praktiskt tillämpa etiska principer och gällande lagstiftning och förordningar som reglerar psykoterapeuters insatser inom det kliniska arbetsområdet.
Kursinnehåll
Kursen avser ge en avancerad fördjupning i nyare psykoterapimetoder för personer som redan arbetar med eget behandlingsansvar. I kursen behandlas tekniker och interventionsmodeller inom de två terapiformerna Interpersonell psykoterapi samt Relationell korttidsterapi. Den studerande ska efter avklarad utbildning kunna bedriva psykoterapi enligt de metoder som föreskrivs i de två inriktningarna. I kursen får den egna erfarenheten som psykoterapeut central betydelse då den utgör den grund för utvecklingen av de nya tekniker som lärs ut på kursen.

Särskilt fokuseras:
- praktisk tillämpning av teknier och interventionsmodeller inom Interpersonell psykoterapi och Relationell kottidsterapi,
- terapirelationen mellan pskoterapeut och klient, med bakgrund såväl i empirisk forskning, i de studerandes egna erfarenheter som i teori,
- psykoterapeutiskt arbete med klienter som har problem av svårare natur. Särskilt fokus kommer att läggas på reflektioner kring terapeutens egen betydelse för terapiprocessen
- jämförelser mellan dessa terapiformer och andra korttidspsykoterapiformer.
- utveckling av kvalificerad kompetens inom de två metoderna,
- betydelsen av kunskaper från psykoterapiforskning samt frågan av evidensbasering av psykoterapeutisk behandling.
Undervisning/Arbetsformer
Psykoterapeutiskt arbete under handledning sker löpande under hela kursen. En stor del av undervisningen sker i mindre handledningsgrupper med handledare som är utbildade i respektive metod. Utöver arbetet i handledningsgrupperna sker undervisning i form av övningar, seminarier samt föreläsningar. Utöver schemalagd undervisningstid ska den studerande att arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Kursen examineras skriftlig och muntligt. Examinationen sker i anslutning till varje termin. Terapiarbetet examineras löpande i handledningen. En mer detaljerad information finns i separata kursanvisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Genomgången psykoterapiutbildning och Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut kärvs. Vidare krävs intyg från arbetsgivare på att man under utbildningstiden har behandlingsuppgifter inom människovårdande verksamhet som lämpar sig som underlag för relationellt och interpersonellt inriktad handledning. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Interpersonell psykoterapi och relationell korttidsterapi
Interpersonal therapy (IPT) and Brief Relational Therapy (BRT)
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 748A36      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       ME  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-01-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.