Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Arbetsrätt, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   747G41
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för den arbetsrättsliga regleringen i form av viktiga lagar och kollektivavtal och därvid kunna uppfatta denna reglering från flera perspektiv,
- tillämpa arbetsrätten i realistiska situationer
- redogöra för den rättsliga regleringens roll i samspelet mellan olika aktörer i arbetslivet.
Kursinnehåll
Kursen behandlar rättssystemets uppbyggand samt arbetsrättens utveckling med tonvikt på tillämpningen inom omrädet personal- och arbetslivsfrågor, tjänsteavtal, kollektiv arbetsrätt samt viktigare lagar, prejudikat och avtal på arbetsmarknadsområdet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. I anslutning till undervisningen kan obligatoriska inlämningsuppgifter förekomma. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker genom en skriftllig tentamen. Om obligatoriska inlämningsuppgifter förekommer ingår dessa i examinationen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Arbetsrätt, grundkurs
Labour Law, basic course
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 747G41      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ARE   JU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-05-19 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.