Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Straffrätt, med särskild inriktning mot ekonomisk brottslighet, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   747G09
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- använda grundläggande kunskap om och förståelse för den allmänna straffrättsläran,
- använda god kunskap om, samt demonstrera förståelse för de delar av straffrätten som rör ekonomiska värden, både vad gäller allmän straffrätt och valda delar av specialstraffrätten,
- identifiera och analysera olika händelseförlopp ur ett straffrättsligt perspektiv,
- pröva såväl objektiva som subjektiva straffrättsliga rekvisit på konkreta fall,
- reflektera över ställningstaganden vad gäller straffrättsliga påföljdsfrågor.
Kursinnehåll
Större delen av kursen ägnas åt allmän straffrättslära. Härvid behandlas olika begrepp och principer som rättsstatsbegreppet, legalitetsprincipen, skuld- och ansvarsbegreppen, gärnings- och gärningsmannabegrepp, försök och förberedelse samt medverkan och underlåtenhet. Resterande del, ca.en tredjedel, inriktas mot reglerna avseende ekonomisk brottslighet. Här uppmärksammas skattebrott, bedrägeribrott, trolöshetsbrott, gäldenärsbrott, förfalskningsbrott och insiderbrott.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar. Vidare kan seminarier och inlämningsuppgifter, att lösas i grupp och/eller individuellt, förekomma. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Examination sker genom skriftlig och individuell tentamen. Förekommer seminarier och inlämningsuppgifter är de del av examinationen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Straffrätt, med särskild inriktning mot ekonomisk brottslighet, grundkurs
Criminal Law, with Special Focus on Economic Crime, basic course
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 747G09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ARE   JU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.