Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
EU Law - The Internal Market , 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde Affärsrätt - ARE
  Kurskod   747A46
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
– uppvisa fördjupad kunskap i EU-domstolens praxis
– på ett kvalificerat sätt, såväl skriftligen som muntligen, analysera EU-domstolens praxis om den inre marknaden
– uppvisa fördjupad kunskap i för kursen central primär- och sekundärrätt
– identifiera situationer som aktualiserar EU-rättens tillämpning och självständigt ge EU-rättsligt adekvat förslag till lösning av dem
– reflektera över redovisade slutsatser och värdera dem.
Kursinnehåll
På kursen studeras de ekonomiska och rättsliga grundvalarna för den inre marknaden. I fokus står de fyra friheterna, dvs den fria rörligheten för varor, den fria rörligheten för arbetstagare, etableringsfriheten, den fria rörligheten för kapital och betalningar och den fria rörligheten för tjänster. Även konkurrensrätt studeras. Djupgående analyser görs av EU-domstolens praxis, varvid inledningsvis fokus ligger vid utvecklingen av EU-rättens effekter för den nationella rätten.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar och seminarier. Seminarierna ställer höga krav på den studerandes aktivitet. Kunskaper förvärvade genom självstudier förväntas bli befästa och fördjupade under seminarierna.

Till den studerandes arbetsuppgifter hör
– omfattande seminarieförberedelser i form av exempelvis rättsfallsstudier
– muntlig föredragning
– opposition
– författande av analyserande uppsats som innehåller slutsatser dragna utifrån ett omfattande juridiskt material
En stor del av den EU-rättsliga doktrinen är författad på utländska språk. Studenter välkomnas att beakta även utländsk doktrin i studierna.
Undervisningsspråk: Engelska
Examination
Uppsats med ämnesanknytande muntlig föredragning, opposition och skriftlig, enskild salstentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs att följande kurser är genomgångna; Affärsrätt, Rättsteori och rättsteknik, Offentlig rätt med EU/EG-rätt och Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt samt genomfört Kandidatuppsats, 15 hp, med godkänt resultat (eller motsvarande).
Utbytesstudenter antas efter godkännande av studierektor.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
EU Law - The Internal Market
EU Law - The Internal Market
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 747A46      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     ARE   JU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-10-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.