Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Miljökommunikation, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Miljövetenskap
Ämnesområde Miljövetenskap - MV1
  Kurskod   746G48
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- använda, förklara och kritiskt förhålla sig till informations- och kommunikationsteoretiska begrepp inom miljöområdet,
- redogöra för miljökommunikationens globala och kulturella betydelser,
- analysera olika aktörers uppfattningar, kommunikativa verksamheter och dessas betydelse för miljöfrågans hantering,
- genomföra miljökommunikativ verksamhet,
- analysera olika informations- och kommunikationsteknikers betydelse för miljöfrågan, för lärande och kunskapens organisering,
- självständigt värdera och kritiskt granska betydelsen av olika typer av miljökommunikativa praktiker.
Kursinnehåll
Inom kursen fördjupas studierna om miljöfrågans kommunikativa praktiker. Detta innebär såväl att analysera som att praktiskt träna på kommunikativa verksamheter. Kursen tar upp centrala begrepp och teorier inom kommunikationsområdet och kopplar dessa till praktiska kommunikationssituationer. Kursen behandlar följande teman:
- Begrepp, aktörer och diskurser på miljöområdet,
- Praktisk kommunikation med fokus på professionella samtal och miljökommunikation till allmänheten,
- Analys av miljökommunikativa praktiker.
Undervisning/Arbetsformer
I denna kurs används arbete i bas− eller projektgrupp, föreläsningar, praktiska moment och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Vid behov kommer kursen att ges på engelska.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i basgruppsarbete, litteraturseminarier och workshops samt genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs att den studerande har 60 hp i miljövetenskap eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Miljökommunikation
Environmental Communication
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 746G48      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Miljövetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-11-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.