Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Internationell miljömanagement, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Miljövetenskap
Ämnesområde Miljövetenskap - MV1
  Kurskod   746G45
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för hur naturgivna förutsättningar internationellt relaterar till hållbar utveckling
- förklara och använda metoder och verktyg som används inom internationell miljömanagement
- beskriva och analysera sammanhangen mellan globalisering, EU och svensk miljöpolitik
- värdera och kritiskt granska samspelet mellan EU:s och svensk miljörätt
- planera och utforma ett beslutsunderlag baserat på naturgivna förutsättningar.
Kursinnehåll
Kursen innefattar en fördjupning av den naturvetenskapliga grunden för internationellt miljöarbete. Inom kursen behandlas olika perspektiv på globalisering som teoretiskt begrepp, vilket kopplas till kursens övriga teman. EU:s-miljörätt introduceras i förhållande till hur denna implementeras i medlemsstaterna, med fokus på direktiv. Kursen innefattar fördjupade studier om internationella förhandlingar, avtal och konventioner, svenskt utvecklingsbistånd samt hur företag påverkas av internationell miljöpolitik
Undervisning/Arbetsformer
I denna kurs används arbete i basgrupp och projektgrupp, föreläsningar, seminarier och praktiska moment. Ytterligare resurstillfällen kan anordnas i kursen. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen kommer vid behov att ges på engelska.
Examination
Kursen examineras dels genom muntliga och skriftliga arbeten, så som projektrapport och individuella uppgifter samt opposition på annan students arbete, och dels genom bedömning av aktivt deltagande i projekt och basgrupparbete, seminarier och övriga praktiska moment. Aktivt deltagande krävs också vid kursens slutseminarium. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs att den studerande har 60 hp i miljövetenskap eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Internationell miljömanagement
International Environmental Management
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 746G45      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Miljövetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-11-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.