Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Introduction to Geographical Information Systems, 6hp
 
Kurskategori Master´s programme in Science Sustainable Development
Huvudområde Geoinformatik - GOI
Ämnesområde
  Kurskod   746A14
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Applicants must hold a bachelor's degree/kandidatexamen (equivalent for example a professional degree) of at least 180 ECTS credits, including a 15 ECTS credit degree paper or equivalent.
All applicants must show in-depth studies for at least one year in a field relevant for the course such as environmental science, water resources, geography, economics, social anthropology, political science, hydrology, engineering, chemistry, history and biology or equivalent.
Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 550 + TWE-score 4.0, computorbased 213 and internetbased 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Introduction to Geographical Information Systems
Introduction to Geographical Information Systems
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 1334/06-41   Kurskod: 746A14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geoinformatik - GOI          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     GOI   NA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-10-22 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.