Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Personlig assistans, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete - SAA
Ämnesområde Socialt arbete - SS2
  Kurskod   745G43
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för grundläggande teorier om funktionshinder och funktionsnedsättning ur det sociala arbetets perspektiv
- visa grundläggande kunskaper om social-och förvaltningsrätt samt övrig lagstiftning som reglerar stöd och service till personer med funktionsnedsättningar samt personlig assistent som yrke
- identifiera och reflektera kring professionella möten relaterade till personlig assistans
- reflektera kring maktrelationer, över- och underordning beroende på kön, klass, etnicitet, ålder och funktionsnedsättning
- visa förståelse för etiska dilemman i relation till personlig assistans utifrån såväl användare- som assistentperspektiv
- tillämpa ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till forskning och utvecklingsarbete
Kursinnehåll
Kursens huvudteman är ideologier och, för personlig assistans, relevant lagstiftning samt etik, makt, kommunikation och professionellt förhållningssätt. Grundläggande teoretiska begrepp hämtade från handikappvetenskap, socialt arbete och vård/omsorg studeras. Personlig assistans diskuteras ur såväl professions-, arbetsgivar-, arbetstagar-, och användarperspektiv. I kursen introduceras forskning och utvecklingsarbete med relevans för personlig assistans.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av distansstudier med hjälp av webbstöd. Handledning och inlämning av individuella uppgifter sker vanligen via lärplattform. I kursen ingår obligatoriska kursträffar i Norrköping. Dessa innehåller förutom föreläsningar och seminarier färdighetsträning där det egna förhållningssättets betydelse vid professionella möten belyses.
Examination
Examination sker genom aktivt deltagande vid kursträffarna samt genom skriftliga individuella uppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Personlig assistans
Personal Care Assistance
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 745G43      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete - SAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SAA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-09-24 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.