Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Biogeochemical barriers, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Vatten i natur och samhälle - VNA
Ämnesområde
  Kurskod   744A06
Mål
The aim of the is for the students to learn course will give deepened knowledge on how biogeochemical processes can be used for treatment and prevention of the release of pollutants to the environment.
Kursinnehåll
How chemical and biological processes can be used and controlled to transform or immobilise different substances and thereby prevent a negative effect on the environment will be discussed. More specific parts are the function of landfills, soil remediation, water purification with the use of different filters, precipitation of metals, turn over of organic residues as mixed wastes or specific pollutions in water treatment plants, landfills and composts.
Undervisning/Arbetsformer
Lectures will be combined with exercises, seminars, practical lab work and excursions.
Examination


Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

To be eligible for the course the student must have fulfilled 120 ECTS points whereof at least 90 ECTS in chemistry/biology/environmental science or equivalent. Documented knowledge of English equivalent to “Engelska B” is required, or an international proficiency test, e.g. TOEFL, minimum score 550/213.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Biogeochemical barriers
Biogeochemical barriers
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 744A06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Vatten i natur och samhälle - VNA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     VNA   NA