Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Migration and Asylum Policy in the European Union, 7,5hp
 
Kurskategori Master´s programme in Ethnic and Migration Studies
Huvudområde Etnicitet och migration
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   742A26
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för samt kritiskt granska den samtida och historiska utvecklingen av migrations- och asylpolitiken i den Europeiska unionen
- redogöra för och kritiskt granska kopplingarna och konflikterna mellan de olika policyområdena som tillsammans utgör EU:s asyl- och migrationspolitik
- demonstrera analytiska färdigheter med utgångspunkt i teoretiska och begreppsliga perspektiv med relevans för forskningen om migrations- och asylpolitik.
Kursinnehåll
I kursen behandlas migrations- och asylpolitiken i den Europeiska unionen, både avseende den samtida och den historiska utvecklingen. Studenterna utvecklar analytiska färdigheter med hjälp av olika centrala teoretiska och konceptuella verktyg. I kursen läggs särskild vikt vid studiet av relationerna mellan de olika policyområdena inom EU:s migrations och asylpolitik; här inbegrips bl.a. arbetskraftsmigration, irreguljär migration, gränsbevakning och annan migrationssäkerhet samt integrationspolitik. Studenterna undersöker även kopplingarna och konflikterna mellan migrationspolitikens olika styrningsnivåer i EU.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av seminarier, föreläsningar och individuella arbeten. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort givna uppgifter inför seminarier. Kursen ges på engelska.
Examination
Examination på kursen sker på genom aktivt seminariedeltagande och skriftliga uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen med humanistisk, samhälls-, kultur-, beteende-, natur-, vårdvetenskaplig eller konstnärlig inriktning eller motsvarande.

Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Migration and Asylum Policy in the European Union
Migration and Asylum Policy in the European Union
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2015-00075   Kurskod: 742A26      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Etnicitet och migration          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-06-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.