Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
People on the Move: Conflict and Accommodation, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SO2
Ämnesområde Socialantropologi - SO2
  Kurskod   741G25
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- kritiskt diskutera de centrala begreppen och teorierna inom forskningsfältet migration och identitet,
- beskriva framträdande sociala, kulturella och etiska dimensioner och förutsättningar i relation till migration och identitetsförhandlingar, såväl globalt som lokalt, och i samtida och historiska sammanhang,
- med hjälp av ett kritisk socialantropologiskt perspektiv analysera situationer som kännetecknas av konflikt och anpassning i relation till migration och identitetsförhandlingar.
Kursinnehåll
Kursen betonar sociala, kulturella och etiska dimensioner och förutsättningar i relation till migration och identitetsförhandlingar. Detta innefattar samtida och historiska konflikter och anpassningar mellan migranter och andra, i globala såväl som lokala sammanhang. Stor vikt läggs vid att lära sig använda ett kritiskt socialantropologiskt perspektiv vid studier av det egna och andras samhällen.
Undervisning/Arbetsformer
Litteraturstudier, föreläsningar, samt individuell skrivuppgift. Därutöver ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska
Examination
Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
People on the Move: Conflict and Accommodation
People on the Move: Conflict and Accommodation
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 741G25      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SO2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SO2   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.