Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sociala och kulturella värden i samtiden - grundnivå, 15hp
 
Kurskategori Kandidatprogrammet i Samhälls- och kulturanalys
Huvudområde Samhälls- och kulturanalys - SKY
Ämnesområde
  Kurskod   740G14
Mål
Efter slutförd kurs skall den studerande kunna
- redogöra för några grundläggande drag av det moderna samhällets framväxt,
- formulera problem i anslutning till teoretiska perspektiv av relevans för ämnet
- använda sig av olika humanistiska och samhällsvetenskapliga metoder,
- reflektera över det egna skrivandet samt uppvisa kunskaper om hur vetenskapliga texter produceras,
- kritiskt reflektera och argumentera i etiska och andra värdefrågor,
- formulera sina värderingar, och hur dessa förhåller sig till samtidens sociala och kulturella värden.
Kursinnehåll
Kursen belyser de sociala och kulturella värdens förutsättningar. Kursen belyser vidare samtida samhällen och deras mångfald med fokus på sociala och kulturella värden inom skilda sociala praktiker som familj-släkt-hushåll och fritid-utbildning-arbete. Tonvikten ligger på vardagslivets mångfald i välfärdssamhällen. Utifrån studenternas val problematiseras etnicitet, klass, genus, sexualitet och ålder. Inom ramen för kursen orienterar sig studenterna i grundläggande text-, värde- och argumentationsanalytiska förhållningssätt beträffande samtida samhälls- och kulturyttringar.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen grundar sig på studentaktiva arbetsformer. Undervisning sker därmed exempelvis genom föreläsningar, individuella och gruppvisa övningar samt handledning.
Examination
Examinationer sker vanligen såväl muntligt som skriftligt. Muntlig examination sker genom muntlig presentation av gruppexaminationsuppgifter och deltagande i diskussionen om uppgifterna. Skriftlig examination sker genom en individuell uppgift såväl som genom grupparbete. Kursen examineras i flera moment. För att bli godkänd krävs godkänt på samtliga dessa moment. Samtliga undervisningsformer utom föreläsningar är obligatoriska.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A och Engelska B alternativt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Engelska 6. Områdeskurser enligt Områdesbehörighet 1.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sociala och kulturella värden i samtiden - grundnivå
Contemporary Social and Cultural Values - first cycle
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 988/06-41   Kurskod: 740G14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Samhälls- och kulturanalys - SKY          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SKY   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-06-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2012-10-01