Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Information Retrieval and New New Media, 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Kultur och mediegestaltning - KMU
Ämnesområde
  Kurskod   739G05
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination


Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

To be admitted to the course the students should have at least one year of undergraduate studies and documented knowledge of English. Documented knowledge of English B means a TOEFL-score of at least 550/213 or equivalent test (if your native language is not English).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Information Retrieval and New New Media
Information Retrieval and "New New Media"
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 739G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur och mediegestaltning - KMU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     KMU