Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
History of Utopia and the Idea of Progress in the Western World, 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Kultur och mediegestaltning - KMU
Ämnesområde
  Kurskod   739G03
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination


Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B", or an
international proficiency test, e.g. TOEFL, mininum score 550/213. At
least 60 ECTS credits, one year of study) either in one of the areas Culture
Studies, Social Science, Media Studies, Media Technology, Film and Video
Production, or Art School.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
History of Utopia and the Idea of Progress in the Western World
History of Utopia and the Idea of Progress in the Western World
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 739G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur och mediegestaltning - KMU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     KMU