Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Epidemiology and Health I, 6hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Health and Society and Phoenix EM Dynamics of Health and Welfare
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde
  Kurskod   737A24
Mål
Det övergripande målet är att studenterna skall ha en ökad förståelse av begrepp och metoder inom epidemiologin. Efter kursen skall studenterna förmå
- Att identifiera och ta hänsyn till viktiga aspekter när det gäller planeringen av en epidemiologisk studie
- Att använda vissa grundläggande statistiska tekniker för analys av epidemiologiska data
- Att värdera resultat från epidemiologiska studier med hjälp av vetenskapliga metoder och resonemang
- Att förstå betydelsen av epidemiologiska resultat när det gäller att utveckla och utvärdera förebyggande åtgärder.
Kursinnehåll
Grundläggande begrepp inom epidemiologin. Epidemiologiska undersökningstyper. Orsaksanalys av observationsstudier. Experimentell epidemiologi. Projektarbete inkluderande studieplanering och/eller analys av epidemiologiska datamaterial. Några av seminarierna ägnas åt kritisk analys av publicerade studier.
Undervisning/Arbetsformer
Lektioner, seminarier och projektarbete. Kursen kan också vara en individuell läskurs, kombinerad med handledarsamtal, fastställd av examinator.
Examination
Skriftlig redovisning och seminariedeltagande.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kursen ges som ett alternativt individuellt val för studenter under den tredje terminen i programmen Master of Arts and Science in Health and Society och PHOENIXEM Master Dynamics of Health and Welfare. För att med framgång kunna genomföra kursen krävs att studenten inhämtat en grundläggande förståelse av statistiska metoder.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Epidemiology and Health I
Epidemiology and Health I
 
Kursansvarig är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: 1324/06-41   Kurskod: 737A24      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     HOA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-09-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.