Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Children, Culture and the Media, 10hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Child Studies
Huvudområde Barn - BRA
Ämnesområde
  Kurskod   736A16
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-visa förståelse för tvärvetenskapliga perspektiv på barn och medier i historien och samtiden
-kunna diskutera och analysera de skilda betydelser och normer som kopplats till barn och medier i specifika kulturella och historiska kontexter
-förklara olika former av ägande och medieproduktion, såsom public service, utbildningsmedier, och deras betydelse för reception
-identifiera och analysera medieproduktion i relation till kulturpolitik på nationell och lokal nivå
-använda teoretiska och metodologiska verktyg för att beskriva och analysera medier och relatera analyserna till barns och ungas egen medieanvändning
Kursinnehåll
Kursen består av två delar. Den första delen tar sin utgångspunkt i historiska perspektiv på media och medieanvändning. Kulturpolitik på nationell och lokal nivå relateras till olika mediestrategier (film, radio, TV och Internet). Tidigare forskning om medier används för att reflektera omkring relationerna mellan sociala värderingar, vetenskap och förståelsen av barn och barndom. Kopplingarna mellan medieanvändningen i utbildningssammanhang och hemmiljö i det samtida samhället diskuteras. Kursen reser också frågor om samhälleliga föreställningar om barn och ungas medieanvändning och barns och ungas egna mediebruk.

I kursens andra del fördjupar studenten sin teoretiska och empiriska förståelse av hur genus, etnicitet, klass, identitet och ålder kan förstås i medieproduktioner. Studenten genomför en fördjupad analys av innehållet i film, TV-program eller andra media.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningsmetoderna är föreläsningar som ska ge områdesöversikter i kombination med lärarledda seminarier och diskussioner i det nätbaserade kursskalet. Studenterna ska på egen hand hitta relevant litteratur och det är en del av undervisningssituationen i kursen. Det nätbaserade formatet på kursen ställer höga krav på studentens förmåga att vara självaktiv. Studenten förväntas vara aktiva i lärprocesserna och ta ett självständigt ansvar för det individuella lärandet lika väl som lärandet i grupp.
Undervisningsspråket är engelska.
Examination
Varje kursmoment avslutas med en obligatoriska skriftlig examination. Alla examinationer måste vara inlämnade och bedömda innan studerande kan få betyg på kursen. Kursexaminationen sker i form av en längre essä som dokumenterar studerandes prestation under hela kursen, inklusive specialiseringen i ett för kursen relevant forskningsområde.

På kursen ges ECTS-betyg (A-FF).

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För att vara behörig för kursen måste den studerande uppfylla de generella behörighetskraven i utbildningsplanen fastställd av fakultetsnämnden.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Children, Culture and the Media
Children, Culture and the Media
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 1322/06-41   Kurskod: 736A16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Barn - BRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     BRA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-09-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.