Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogik 2, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PE1
Ämnesområde Pedagogik
  Kurskod   734G38
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för grundläggande begrepp, teorier och modeller inom områdena: förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer; ledarskap i organisationer; interpersonell kommunikation; och handledning och coachning.
- beskriva, analysera och kritiskt granska förutsättningar för förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer; ledarskap som en pedagogisk påverkansprocess för lärande och utveckling i organisationer; och olika praktiska metoder och tekniker för handledning och coachning samt faktorer och förhållanden som kan påverka handlednings- och coachningsprocessen och dess utfall
- upprätta en utvärderingsplan för ett förändrings- och utvecklingsarbete i en organisation
- leda, analysera och ge återkoppling på tvåpartssamtal av intervjukaraktär
- planera och utvärdera handledning och/eller coachning
Kursinnehåll
Pedagogik är en vetenskaplig disciplin som behandlar de påverkansprocesser genom vilka människor formas och förändras i olika sociala sammanhang under livet. Kursen omfattar fyra delkurser.

Förändringsarbete i organisationer, 7,5 hp
(Change Processes in Organizations)
I delkursen behandlas begrepp, teorier och modeller inom området förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer, t.ex. kultur, struktur, participation och systemsyn. I kursen behandlas också förutsättningar för genomförande av förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer. Vidare belyses metoder och modeller för implementering, genomförande och utvärdering av förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer.

Ledarskap för lärande och utveckling, 7,5 hp
(Leadership for Learning and Development)
I delkursen behandlas ledarskap utifrån flera grundläggande teoretiska perspektiv och traditioner. Mer specifikt fokuseras ledarskap som en pedagogisk påverkansprocess och ledarskapets betydelse för lärande och utveckling i olika typer av organisationer. Inom kursen behandlas också förutsättningar för ledares lärande och utveckling.

Kommunikation och samtalsmetodik, 7,5 hp
(Interpersonal Communication)
I delkursen behandlas både teoretiska grunder för kommunikation och praktiska inslag. Inom ramen för pedagogikämnets intresseområden fokuseras främst interpersonell kommunikation. Grundläggande kommunikationsteori i form av modeller och begrepp presenteras och diskuteras. En del av kursen utgörs av samtalsövningar där de studerande ges möjlighet att tillämpa och analysera olika kommunikativa förhållningssätt och tekniker, t.ex. vad som främjar eller hindrar kommunikation i en specifik situation.

Handledning och coachning, 7,5 hp
(Supervision and Coaching)
I delkursen behandlas grundläggande teorier och synsätt som rör handledning och coachning med tillämpning inom olika verksamhetsområden. Vidare analyseras ett urval av de praktiska arbetsformer, metoder och tekniker som finns på marknaden. Handlednings-/coachningsprocessen behandlas, tillsammans med frågor om förhållningssätt samt etiska dilemman och ställningstaganden. Under kursens gång arbetar även deltagarna praktiskt med handledning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och praktiska övningar. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier enskilt och/eller i grupp.
Examination
Examinationen sker skriftligt och muntligt, såväl individuellt som i grupp. Examinationen sker löpande under kursen och i slutet av kursen. Mer detaljerad information finns i separata kursanvisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogik 2
Pedagogy 2
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 734G38      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PE1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-11-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2015-11-10