Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Perspektiv på lärande, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   734G36
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
-redogöra för centrala teoretiska perspektiv på lärande som utvecklats över tid
-beskriva och diskutera förutsättningar, i form av möjligheter och hinder, för lärande i olika sammanhang
-tillämpa och analysera introducerade perspektiv på lärande genom att bearbeta en egen vald problemformulering
Kursinnehåll
I kursen behandlas grundläggande begrepp och teoretiska perspektiv på lärande. Frågor som tas upp är exempelvis: Vem lär? Varför lär man? Vad lärs? Hur lär man? En annan del som behandlas är förutsättningar för lärande i olika sammanhang: Vilka möjligheter till lärande finns? Vilka hinder för lärande kan identifieras? Detta belyses utifrån individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Vidare berörs i kursen relationen mellan lärande och kunskap, utbildning och undervisning: Kan lärande planeras och i så fall hur? Vad resulterar lärandet i?
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, seminarier, och grupparbeten. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier enskilt och/eller i grupp.
Examination
Examination sker skriftligt och muntligt. Examination genomförs vid flera tillfällen under kursen. Mer detaljerad information finns i separata kursanvisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Perspektiv på lärande
Perspective on Learning
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 734G36      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-04-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.