Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Data Visualisering, 6hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statistik
Ämnesområde Statistik - ST1
  Kurskod   732G35
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för grundläggande principer för visualisering med hjälp av statiska, interaktiva eller dynamiska diagram,
- välja lämpliga statiska, interaktiva eller dynamiska visualiseringsmetoder för att lösa vanliga uppgifter inom datavisualisering,
- producera enkla diagram för att göra analyser och diagram av högre kvalité för att inkludera i presentationer
-använda moderna öppna och kommersiella visualiseringsredskap för att skapa diagram som visualiserar en datamängd och göra en statistisk analys av dessa diagramalys av dessa diagram
Kursinnehåll
Kursen innehåller:
- principer för rätt datavisualisering och vilseledande diagram,
- statiska redskap som används för visualisering av univariata och bivariata mängder: histogram, stapeldiagram, punktdiagram, tidsseriediagram,
-visualisering av textinformation: ordträd och ordmoln,
-statiska redskap som används för flerdimensionella datamaterial: punktdiagramsmatriser, trädkartor, värmekartor, bubbeldiagram, Chernoff ansikten, stjärndiagram, parallellkoordinatsdiagram,
- visualisering av geografisk information med hjälp av webbapplikationer och standalone mjukvara,
- skapa animering genom att kombinera statiska diagram,
- animerade bubbeldiagram,
- interaktiva visualiseringsredskap: länkade diagram, markering, identifiering och guidade turer,
- skapa diagram av presentationsnivå från enkla diagram.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar, datorövningar och seminarier. Föreläsningarna ägnas åt genomgång av teori, koncept och metodik. Datorövningarna ägnas åt datavisualisering. Seminarier ägnas åt studentpresentationer och diskussioner av laborationsuppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Undervisningspråk: Engelska
Examination
Skriftlig redovisning av labbuppgifter. Obligatorisk närvaro på seminarierna. En skriftlig eller muntlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs det att den studerande har klarat av kurser som motsvarar 60hp i statistik, datavetenskap, matematik, tillämpad matematik, ingenjörskonst eller motsvarande och bland annat följande kurser:
-grundläggande statistik med minst 6hp
-kurs i multivariata metoder eller data mining som inkluderar klustring och motsvarar minst 6 hp
- en programmeringskurs liksom C++, Java, R eller Matlab som motsvarar minst 6 ECTS

Engelska B eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Data Visualisering
Data Visualization
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 732G35      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C   G       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-10-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.