Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sociologi 4, avancerad nivå, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi - SO1
Ämnesområde Sociologi
  Kurskod   731A03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för och kritiskt granska dominerande trender i samtidens sociologiska teoribildning
- inta ett kritiskt förhållningssätt till samhällsförändringar utifrån aktuell sociologisk teoribildning.
- utföra en fördjupad beskrivning av metodproblem och metodlösningar med särskild relevans för den studerandes valda uppsatsarbete.
- utifrån ett valt problemområde, genomföra en studie där sociologisk teori och empiriska data används på ett självständigt sätt och där den personliga reflektionen sätts i centrum.
Kursinnehåll
Aktuell teoridiskussion, 7,5 hp
(Current Theoretical Discourse in Sociology)
Inom delkursen behandlas aktuella inriktningar inom samtida sociologisk teori. Den studerande ska självständigt relatera dessa till varandra och till empiriska forskningsresultat. Delkursen ger möjlighet till fördjupad teoretisk problematisering av ett forsknings- och teoriområde som är relevant för uppsatsarbetet.

Sociologisk metod, 7,5 hp
(Advanced Research Methods)
Den studerande ska fördjupa sina metodkunskaper inom ett område av relevans för det egna uppsatsarbetet. Metodvalet analyseras ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv med tonvikt på metoders roll i forskningsprocessen. I kursen presenteras metodproblem och förslag till lösningar med exempel från samtida sociologisk forskning.

Uppsats, 15 hp
(Thesis)
Huvudmomentet är att den studerande, utifrån ett valt problemområde, genomför en studie där sociologisk teori och empiriska data används på ett självständigt sätt. Den personliga kritiska reflektionen sätts i centrum. Uppsatsen ska uppfylla de teoretiska, metodiska och dispositionsmässiga krav som ställs på avancerad nivå.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, handledning, självständigt grupparbete utifrån både förelagda och egenhändigt formulerade diskussionsfrågor som utmynnar i skriftliga underlag som presenteras för gemensam diskussion vid obligatoriska seminarier. Vidare ska den studerande självständigt insamla data, eller kritiskt använda sekundärdata, och författa ett arbete baserat på dessa samt på relevant sociologisk litteratur liksom aktuella forskningsrapporter.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska diskussionsseminarier, presentation och diskussion av essäer i vilka under kursen inhämtade teori- och metodkunskaper redovisas. Uppsatsen presenteras och försvaras vid ett seminarium och den studerande ska opponera på annan uppsats samt aktivt delta vid minst två ytterligare uppsatsseminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Sociologi grundkurs (30 hp), Sociologi fortsättningskurs (30 hp) och genomgången Sociologi fördjupningskurs (30 hp) med minst 22,5 hp godkända, vari skall ingå en uppsats om 15 hp (motsv.). Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sociologi 4, avancerad nivå
Sociology 4, second cycle
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 731A03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi - SO1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D   Avancerad     SO1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-01-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.