Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Globalisering, handel och marknadsstruktur, 7,5hp
 
Kurskategori Civilekonomprogrammet samt i Internationella civilekonomprogrammet och fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NA1
Ämnesområde Nationalekonomi - NA1
  Kurskod   730G90
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för olika teorier och perspektiv inom internationellt företagande
- analysera de faktorer som ligger till grund för företags globaliseringsprocesser, däribland, etableringsformer och strategier, och internalisering av värdekedjan
- systematiskt analysera och reflektera över grundläggande utmaningar och problem som uppkommer i företag med global verksamhet
- analysera effekten av internationell handel på konkurrens, priser, produktdifferentiering och marknadsstrukturer.
Kursinnehåll
Kursen syftar till att analysera utvalda ämne inom olika delar av företagens värdekedjor i en globaliserad omvärld.

Kursen syftar till att integrera nationalekonomiska och företagsekonomiska övergripande aspekter gällande internationellt företagande. Den första delen fokuserar på omvärldens betydelse för internationellt aktiva företag genom att diskutera bland annat globaliseringstrender, handelsteorier, globala investeringsflöden och ekonomisk integration. Utifrån detta fokuserar den andra delen på företags strategiska utmaningar i en global kontext vad gäller internationell expansion, etableringsprocess, hur träda in på nya marknader och varför.

Kursen behandlar följande ämnen:
- Teorier om drivkrafterna bakom internationell handel och specialisering
- Teorier om sourcingaktiviteter
- Effekter av internationell handel på konkurrens, priser, produkt differentiering och marknadsstrukturer
- Företagens internationaliseringsprocesser, etableringsformer och etableringsstrategier
- Förhållandet mellan internationalisering, ekonomisk tillväxt och företagens effektivitetsvinster.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar. Självstudier är ett nödvändigt komplement till undervisningen. Kursen ges på svenska och/eller engelska.
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig individuell tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi, grundkurs 30 hp med minst 15 hp godkända eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Globalisering, handel och marknadsstruktur
Globalisation, Trade and Market Structure
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2013-00306 och 2013-00307   Kurskod: 730G90      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NA1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     NA1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-05-22 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.