Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Civilekonomprogrammet samt i Internationella civilekonomprogrammet
Huvudområde Företagsekonomi/Nationalekonomi
Ämnesområde Nationalekonomi - NA1
  Kurskod   730G82
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för en teoretisk och praktisk kunskap om penning-, obligations- och valutamarknader och de huvudtyper av finansiella instrument som det handlas med på dessa marknader.
- självständigt analysera prissättning av räntor och valutor.
- självständigt analysera risker som uppkommer och hanteras på penning-, obligations- och valutamarknader, samt tillämpa finansiella metoder för riskhantering inom ramen för dessa marknader.
Kursinnehåll
Kursen behandlar bland annat följande:
- Penning- och obligationsmarknaden i ett svenskt och internationellt perspektiv.
- Prissättning av räntebärande instrument.
- Räntebildning och avkastningskurvan i ett svenskt och internationellt perspektiv.
- Risker och riskhantering på penning- och obligationsmarknaden.
- Valutamarknader och marknadskonventioner beträffande valutor.
- Prissättning av valutor och paritetsvillkor.
- Risker och riskhantering på valutamarknaden med fokus på terminskontrakt och swappar.
- Hantering av valutaexponering ur ett företags perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, projektuppgifter och börssalslaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker i form av skriftlig tentamen vid kursens slut samt genom projektuppgifter som genomförs under kursens gång. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp med minst 15 hp godkända samt genomgången Finansiell ekonomi, 7,5 hp, fortsättningskurs eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv, fortsättningskurs
International Financial Management - Fixed Income and Foreign Exchange Markets
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 730G82      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi/Nationalekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-03-25 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2014-10-29