Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Samhälle och ekonomi - nationalekonomins grunder, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   730G63
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för grundläggande nationalekonomiska begrepp och samband. - redogöra för hur ekonomiska förhållanden påverkar individer och samhälle på olika plan - när det gäller t ex sociala, politiska, kulturella faktorer- och hur ekonomisk utveckling i sin tur påverkas av dessa faktorer.
Kursinnehåll
Såväl i vår vardag som i yrkeslivet ställs vi ständigt inför ekonomiska problem och beslut. Den studerande på kursen skall utveckla förståelse för vad sådana problem innebär, hur de kan analyseras och hur välfärd och effektivitet kan ökas. Problemen kan gälla priser, konsumtion och produktion av enskilda varor och tjänster liksom beröra arbetsmarknaden eller internationell handel. De handlar även om den totala produktionens, välfärdens, arbetslöshetens och inflationens utveckling. Den studerande ska också utveckla kunskap om möjligheter att styra ekonomin med politiska beslut och viss kunskap om den svenska ekonomins kännetecken och historiska utveckling.

Kursen vänder sig därför till studerande från andra ämnesområden som vill komplettera med en grundläggande förståelse för samhällsekonomiska problem, liksom till yrkesarbetande med intresse för sådana frågor, och som vill bättre förstå ekonomisk information i media eller i relation till sin yrkesroll.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Samhälle och ekonomi - nationalekonomins grunder
Society and Economy - The Foundation of Economics
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU2008/00111   Kurskod: 730G63      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     NAA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-06-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.