Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Makroekonomi; teori och politik. Sverige
(Macroeconomic Theory and Policy: Sweden), 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   730G21
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- förklara hur en makroekonomisk modell grundad på jämviktsvillkoren i varu-, finans- och arbetsmarknaden bildas.
- förstå varför denna modell möjliggör en integrerad ekonomisk konjunkturanalys.
- använda modellen för att beskriva och analysera den svenska ekonomin.
Kursinnehåll
Kursens innehåll
- det makroekonomiska modellbygget som har sin början i en kärnmodell för kortsiktig makroekonomisk konjunkturanalys, sk IS-LM modell, där varu- och finansmarknader ingår,
- en utvecklad kärnmodell, genom att inkludera arbetsmarknaden, till en modell för mellansiktig konjunkturanalys, sk AS-AD modell,
- en kort introduktion till tillväxtteoriers grundmodell, sk Solow modell,
- tillämpningar och exempel på modellen resulterar i en introduktion till den svenska ekonomin: nationalräkenskaper, finans- och penningpolitik, ekonomisk tillväxt etc.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning består av föreläsningar, som behandlar centrala makroekonomiska teorier och instrument, samt övningar, där studenten i mindre grupper får möjlighet att
i) öva på att lösa och analysera utvalda makroekonomiska frågor och uppgifter,
ii) ställa frågor om litteraturen, föreläsningar, aktuella makroekonomiska händelser etc. samt
iii) utveckla sin presentationsteknik.
Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Undervisningsspråk: spanska.
Examination
Aktivt och obligatoriskt deltagande vid övningar.
Skriftlig salstentamen.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

PREREQUISITOS
Para partcipar en el curso es necesario tener aprobado el primer curso de macroeconomía. Además el estudiante debe tener español como lengua materna o haber estudiado dos años en el “Internationella civilekonomprogrammet- Spanska” o haber estudiado (y aprobado) un mínimo de 30hp en el area de lengua española (o equivalente).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Makroekonomi; teori och politik. Sverige (Macroeconomic Theory and Policy: Sweden)
Teoría y política macroeconómica: Suecia
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 730G21      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     NAA   SA