Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturgeografi, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   727G11
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:

- ha breddade och fördjupade kunskaper om kulturgeografisk teori och ämnets idéutveckling

- ha fördjupade färdigheter i kulturgeografisk metod

- ha förmåga att värdera och kritiskt granska vetenskapliga utsagor

- självständigt kunna strukturera och genomföra en vetenskaplig undersökning och därvid
kunna samla in, analysera och presentera ett större material och redovisa arbetet i en uppsats

- ha förvärvat fördjupad kunskap om och färdighet i tillämpningar av kulturgeografiska teorier och metoder, exemplifierat med frågor kring risk, sårbarhet och hållbar utveckling i samhällsplaneringen.
Kursinnehåll
Teori och metod 7,5 hp

Allmän och geografisk vetenskapsteori samt geografisk vetenskapshistoria. Metoder och modeller för analys av rumsliga data och rumsliga strukturer. Regioner som vetenskapliga studieobjekt. Regionala och globala utvecklingsprocesser. Interregionala samband och beroenden.

Risk, sårbarhet och hållbar utveckling i samhällsplaneringen 7,5 hp

Ämnesfördjupning sker i frågor om risk, sårbarhet och hållbarhet i samhällsutvecklingen. Olika typer av risker – naturgivna, samhällsskapade, immanenta, externa, etc. – behandlas, samt hur människan uppfattar, förhåller sig till och kommunicerar risker. Olika sätt att definiera, analysera och beräkna risk och sårbarhet granskas, liksom livscykelanalyser och miljökonsekvensbedömningar ur olika risk- och sårbarhetsperspektiv. Kursen ger grundläggande orientering om myndigheter och lagar kring naturresursanvändning, fysisk samhällsplanering och hantering av miljöproblem. Vidare uppmärksammas sårbarhet och beredskap på olika samhällsnivåer, med speciell betoning av lokala utvecklingsstrategier, kommunal beredskapsplanering och lokalsamhället som arena för planeringsåtgärder.

Uppsats 15 hp

Ett större självständigt vetenskapligt arbete utifrån kulturgeografiska frågeställningar, teorier och metoder. Resultat redovisas i en uppsats som seminariebehandlas.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar, handledning, och exkursioner.

Samtliga seminarier och övningar är obligatoriska. Befrielse från obligatoriska moment kan medges av examinator om särskilda skäl föreligger. Den studerande ska aktivt och under eget ansvar tillgodogöra sig innehållet i kurslitteraturen, fullgöra samtliga övningsuppgifter samt delta aktivt i seminarier. Med stöd av individuell handledning ska den studerande fullgöra ett större självständigt skriftligt arbete (uppsats). Den studerande ska försvara sitt eget arbete samt opponera på annan students arbete på ett uppsatsseminarium.
Examination
Kursen examineras löpande genom följande examinationsformer: hemtentamen, uppsatsseminarium samt deltagande i obligatoriska moment och fullgörande av därmed sammanhängande uppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Kulturgeografi, grundkurs samt minst 22,5 hp, godkända, inkl. självständigt arbete, 7,5 hp, på Kulturgeografi, fortsättningskurs. (eller motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturgeografi, fördjupningskurs
Human and Social Geography, in-depth course
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 727G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     GGA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-10-05 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.