Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Webbpublicering: Teknik, design, kommunikation, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informationssystem - IKE
Ämnesområde Informatik/Data- o systemvetenskap - IF1
  Kurskod   725G17
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera grundläggande kompetens i webbpublicering för exempelvis bloggar, företagssajter, webbtidningar och liknande publikationer,
- anpassa webbtekniken för egna publikationssyften,
- starta och underhålla en enkel publikation,
- designa en enkel webbpublikation,
- beskriva, jämföra och utvärdera webbpublikationer med avseende på webbteknik, webbdesign, och kommunikation.
Kursinnehåll
Kursen har ett fokus på webbteknologi och kommer att ta upp ett antal publiceringsverktyg, för vanliga syften, så som att skapa en blog, fanzine, wiki, diskussionsforum, virtuella samhällen och podradio. Under kursens gång studeras grundläggande programmering som behövs för att modifiera kod för att göra sajter mer intressanta, till exempel Cascading Style Sheets, Javascript, RSS, och XHTML / XML. Vidare studeras grundläggande webbdesign och hur man realiserar sin design, samt hur tekniska lösningar påverkar kommunikation.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges som en distanskurs. Kursen kommer att innehålla laborationer som studenterna senare kommer att applicera på ett projektarbete.
Examination
Kursen examineras genom ett projektarbete, samt genom inlämningsuppgifter under kursens gång.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Webbpublicering: Teknik, design, kommunikation, grundkurs
Web Publishing: Technology, Design, Communication, basic course
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 725G17      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informationssystem - IKE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     IKE   TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-04-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.