Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Classics of Organization Theory, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Företagsekonomi
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   723G55
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för de centrala perspektiven inom organisationsteori
- redogöra för utvecklingen av teorier inom modern organisationsteori
- redogöra för viktigare texter och forskare inom fältet
- kritiskt granska och analysera teorier inom organisationsteori
- beskriva viktiga utmaningar inom fältet och relatera detta till näraliggande teoretiska fält
- redogöra för viktiga utmaningar inom fältet och, utifrån dessa, visa förmåga att diskutera praktiska implikationer för dagens organisationer.
Kursinnehåll
Då organisationer av olika slag har en avgörande betydelse i det moderna
samhället, studeras organisationsteori och relaterade fält utifrån många
olika syften och perspektiv. Den här kursen fokuserar modern, klassisk
organisationsteori. Klassiska organisationsteoretiska begrepp och paradigm
studeras, liksom HRM, kultur, strategi, makt, institutioner, genus och
organisationsstruktur.

En central aspekt av organisationer är att de består av individer, eller
agenter, som tillsammans skapar, inte bara organisationer, men framförallt
olika uppfattningar om dem. Samhället består också av olika typer av organisationer, inom vilka vi lever stora delar av våra liv,
så som familjemedlemmar, anställda, studenter osv. Agentens förmåga och
intentioner, likväl som de strukturer som existerar i samhället i stort,
påverkar vad som sker i en viss organisation.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar, olika typer av
seminarier och gruppdiskussioner, individuellt arbete och
arbete i grupp. Deltagande i seminarier och gruppdiskussioner är
obligatoriskt och studenterna måste förbereda uppgifter både individuellt och
i grupp inför de olika seminarierna. Undervisningsspråket är engelska.
Examination
Kursen examineras genom gruppuppgifter, obligatorisk närvaro vid seminarier och en individuell skriftlig examination. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst två år (120 hp) i grundutbildningen, varav minst 60 högskolepoäng i
företagsekonomi (eller motsvarande). Dokumenterade kunskaper i engelska
motsvarande Engelska B / Engelska 6: internationellt erkänt test, t.ex.
TOEFL (min poäng: papper 575 + TWE-poäng 4,5 och internetbaserat 90 +
TWE-poäng 20), IELTS, akademiskt (min poäng: totalt band 6,5 och inget
band under 5,5), eller ekvivalent. Undantag från svenska B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Classics of Organization Theory
Classics of Organization Theory
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 723G55      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-10-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.