Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Företagsekonomi 3 mot marknadsföring, 30hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Företagsekonomi
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   723G46
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för och kritiskt granska företagsekonomiska modeller och företagsekonomisk teoribildning
- tillämpa förvärvade kunskaper på aktuella problem inom området marknadsföring
- kritiskt analysera ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser
- självständigt planera och genomföra ett vetenskapligt arbete
- kritiskt granska och diskutera ett vetenskapligt arbete.
Kursinnehåll
Kursen består av tre delar. Första delen, Marketing and Consumer Behaviour 7,5 hp, introducerar den studerande till marknadsföring och konsumentbeteende. Centralt i kursen är de processer och aktiviteter som konsumenter engagerar sig i när de agerar på dagens marknader, t.ex. vid val, inköp, användning och utvärdering av produkter och tjänster. Kärnan i studier av konsumentbeteende handlar om hur samhället påverkas av marknadsförares agerande, samt förståelse för den roll som konsumenter, konsumtionskultur och konsumism spelar i dagens värld.

Den andra delen, Service Management and Marketing 7,5 hp, introducerar den studerande till tjänstemarknadsföring. Fokus i kursen handlar om hur företag kan skapa värde tillsammans med sina kunder i syfte att tillhandahålla unika kundupplevelser. Dessutom omfattar kursen ämnen som ny tjänsteutveckling, tjänstekvalitet, tjänstegarantier och användande av olika marknadskanaler. Kärnan i tjänster är samspelet mellan kunder, anställda och omgivningen samt de olika roller som både kunder och anställda kan anta.

Den sista delen av kursen består av att förbereda och genomföra en kandidatuppsats, 15 hp.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarieövningar samt i sista delkursen, av uppsatshandledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen ges på engelska.
Examination
Examinationen av de två första delkurserna sker i form av tentamen i slutet av varje avsnitt eller i form av projektarbeten inom ramen för undervisningen eller i båda dessa former. Uppsatsen framläggs och försvaras vid ett seminarium. I examinationen ingår även opposition på annan uppsats samt aktivt deltagande i hela seminarieserien. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Företagsekonomi, grundkurs 30 hp, genomgången Företagsekonomi, fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända samt en företagsekonomisk metodkurs om 7 hp eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Företagsekonomi 3 mot marknadsföring
Business Administration 3 - Marketing Management
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 723G46      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-10-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.