Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Business Ethics in a Globalized World, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Företagsekonomi - FE1
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   723G43
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för och kritiskt diskutera centrala etiska teorier i ett historiskt och globalt perspektiv
- redogöra för och värdera forskning om organisations- och företagsetik i ett historiskt och globalt perspektiv
- problematisera och värdera organisationers etiska verktyg
- problematisera och värdera organisationers arbete med socialt ansvar
- problematisera och värdera konsekvenser av organisationers bristande etiska förhållningssätt på en individuell, organisatorisk och samhällelig nivå
- reflektera kring individens ansvar och möjligheter att agera utifrån etiska
förhållningssätt inom ramen för en organisation
Kursinnehåll
Kursens övergripande mål är att studenten ska utveckla en förståelse för
etiska frågeställningar i organisationer i ett globalt perspektiv med ett specifikt fokus på att både utveckla studentens kunskap och etiska förhållningssätt.

Etiska frågeställningar spelar en viktig roll i olika typer av organisationer i olika delar av världen. Kursen problematiserar och belyser de etiska frågeställningar som kan uppstå på olika nivåer och i relation till olika intressenter. Centrala etiska teorier och forskning inom området presenteras och diskuteras. Organisationers arbete med etiska frågor samt eventuella effekter av deras agerande undersöks och analyseras. Individens möjligheter att agera enligt visa etiska normer problematiseras och analyseras. Olika etiska frågeställningar och dilemman lyfts fram i ljuset av olika teoretiska perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Kursens består av föreläsningar och seminarier. Studenternas lärande sker både individuellt och i grupp. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: engelska.
Examination
Kursen examineras genom uppgifter utförda under kursens gång, individuellt och i grupp, samt genom en individuell skriftlig hemtentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst två år (120 hp) i grundutbildningen, varav minst 60 högskolepoäng i företagsekonomi (eller motsvarande). Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B / Engelska 6: internationellt erkänt test, t.ex. TOEFL (min poäng: papper 575 + TWE-poäng 4,5 och internetbaserat 90 + TWE-poäng 20), IELTS, akademiskt (min poäng: totalt band 6,5 och inget band under 5,5), eller ekvivalent. Undantag från svenska B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Business Ethics in a Globalized World
Business Ethics in a Globalized World
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 723G43      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     FE1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-03-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.