Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Klassiska ledarskaps- och organisationsdilemman, 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Business administration - FÖA
Ämnesområde Business – FE1
  Kurskod   722A38
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna :
- identifiera, förklara och använda centrala begrepp inom fälten ledarskap och organisation och relatera dem till explorering-exploateringsdilemmat.
- identifiera, förklara och reflektera över grundläggande ledarskaps- och organisationsdilemman i klassiska litterära verk samt företagsfall, och relatera dem till aktuella frågor inom innovation, organisatoriskt lärande och beslutsfattande.
- analysera komplexa situationer ur ett ledarskaps- och organisationsperspektiv, identifiera mönster och problem, utveckla rimliga förklaringar, föreslå möjliga lösningar, samt reflektera över resultaten av vidtagna åtgärder.
- kritiskt analysera och integrera kunskap som inhämtats genom läsning, diskussioner och företagsfall, och uttrycka den i tal och skrift.
Kursinnehåll
Några grundläggande antaganden i denna kurs är att (1) ledarskap och organisation har en symbiotisk relation, (2) att viktiga ledarskapsfrågor i mångt och mycket också är viktiga livsfrågor, och (3) att stora klassiska litterära verk därmed utgör en god grund för att utforska och reflektera över några av de stora utmaningar och dilemman som finns inom ledarskap- och organisationsfälten.

I den första fasen av kursen kommer vi att fokusera en organisatorisk utmaning och dilemma som har hållit forskare (och chefer) sysselsatta länge:
Hur kan vi hantera en organisations samtidiga behov av explorering av nya möjligheter (att förlita sig på fantasi, visioner, dårskap, mod, bryta regler och rutiner) och exploatering (utveckla mer effektiva sätt att arbeta genom rationalitet, normer, rutiner, regler och liknande tankemönster) och mer specifikt hur kan vi fördela knappa resurser mellan de två?
I den andra fasen av kursen kommer vi att gå mer på djupet och utforska grundläggande frågor om ledarskap såsom vad är relationen mellan genialitet och galenskap? Hur upprätthåller vi engagemang när vi ställs inför negativa eller tvetydiga resultat? Hur kommer vi att tro att en ledare har lyckats eller misslyckats? Vad ska vi värdesätta i ledarskap och i individer som är ledare? Här kommer vi att ta hjälp av klassiska verk såsom Shakespeares Othello, Shaws Saint Joan, Tolstojs Krig och fred, och Cervantes Don Quijote för att utforska dessa frågor. Frågorna kommer sedan att kopplas till explorering-exploateringsdilemmat samt aktuella frågor inom innovation, organisatoriskt lärande och beslutsfattande.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är utformad för att uppmuntra aktivt deltagande och studenterna kommer att engageras i olika former av interaktiva lärsituationer. De grundläggande inlärningspelarna är:
-Interaktiva föreläsningar, kompletterat med individuell läsning för att introducera studenterna till de olika forskningsområdena, lägga en teoretisk grund, och ge ett underlag för diskussion.
- Caseseminarier och klassiska litteraturseminarier där studenterna får diskutera och tillämpa vad de lärt sig under föreläsningar och läsning för att träna sin förmåga att analysera komplexa situationer, och presentera rimliga och relevanta lösningar på problem inom dessa områden.
•-Paperskrivande som bygger på föreläsningar, läsning, case- och gruppdiskussioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen kommer att examineras genom ett antal övningar som är utspridda under hela kursen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng i Företagsekonomi, Nationalekonomi, Statsvetenskap eller i ett ämne relevant för kursen. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Klassiska ledarskaps- och organisationsdilemman
Classic Leadership and Organization Dilemmas
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 722A38      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Business administration - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     FÖA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-09-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.