Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Globalisation and Global Justice, basic course, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Tillämpad etik - TEE
Ämnesområde
  Kurskod   721G08
Mål
On completion of the course, the students should have acquired:
- basic knowledge of concepts, theories and problems within the field of globalisation,
- knowledge of concepts, theories and problems within the discussion about global justice
- ability to describe and critically examine ethical problems and arguments in the discussion about global justice
- capacity to argue for a position in the discussion about global justice
- ability to express an open and critical attitude towards positions and arguments in social ethics
Kursinnehåll
The course focuses on theories of globalisation and theories of global justice. A central topic is the concept of global justice, its different interpretations, its relation to human rights, its implications for new global actors like NGOs and corporations, its justification and various suggested ways of its implementation.
Undervisning/Arbetsformer
In the course, students read and analyse texts, participate in group discussions, write papers and are actively involved in seminar discussions. In addition, lectures are provided. Language of instructions: English
Examination
Active participation in seminar discussions is required.
The course is examined by a paper assignment.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

At least one year of undergraduate studies and at least 30 ECTS credits in a relevant subject (such as ethics,
philosophy, religious studies, political science etc). Documented knowledge of English. This means a TOEFL-score of at least 550 (213 for the computer-based test) or an equivalent test if your native language is not English. For Swedish residents, "Engelska B" is required.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Globalisation and Global Justice, basic course
Globalisation and Global Justice, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 721G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik - TEE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     TEE   SA