Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Arbetslivets etik, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tillämpad etik
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   721G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- beskriva och förklara centrala etiska teorier och begrepp av relevans för frågor kring arbete.
- muntligt diskutera, analysera och ta ställning till olika arbetsetiska synsätt.
- tillämpa etiska teorier och begrepp på konkreta arbetsrelaterade fall och situationer.
Kursinnehåll
Kursen behandlar centrala etiska teorier, begrepp och problem som berör arbetslivet i det moderna samhället, såsom frågor om arbetets värde, arbetsgivares och arbetstagares ansvar och rättigheter, rättvis lön, jämställdhet, ledarskap och övervakning. Värderingsfrågor av relevans för såväl offentliga organisationer som privata företag tas upp, liksom olika professioners yrkesetiska regler och frågor om mötet med kunder, klienter, patienter och medarbetare.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras via skriftligt individuellt arbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Arbetslivets etik
Occupational Ethics
 
Kursansvarig är: CTE - Centrum för tillämpad etik
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 721G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-09-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.