Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Environmental, Animal and Biomedical Ethics, advanced course, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tillämpad etik
Ämnesområde Övrigt inom historisk-filosofiska ämnen - HF9
  Kurskod   721A44
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för och kritiskt granska begrepp, teorier och problem inom miljöetik, djuretik och biomedicinsk etik
- analysera på djupet problem inom miljöetik, djuretik och biomedicinsk etik,
- framlägga väl genomtänkta argument för egna ställningstaganden rörande några frågor inom miljöetik, djuretik och biomedicinsk etik,
- inta en öppen och kritisk hållning till olika positioner och argument inom miljöetik, djuretik och biomedicinsk etik.
Kursinnehåll
Kursen ger en översikt över bioetik i vid bemärkelse, det vill säga studiet av etiska problem som väcks inom biovetenskap och hälso- och sjukvård. Den presenterar olika synsätt på miljöfrågor såsom hållbarhet och klimatförändring och olika ståndpunkter rörande användning av djur som mat och i vetenskapliga experiment. Kursen fokuserar också på problem inom biomedicinsk etik såsom genetisk testning och beslut i livets slutskede. Fall samt teoretiska argument diskuteras.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen läser och analyserar de studerande texter, deltar i grupparbeten, skriver texter och deltar aktivt i seminariediskussioner. Dessutom ges föreläsningar. Arbete med webbresurser och besök på arbetsplatser utanför universitetet kan också förekomma. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningen är på engelska.
Examination
Studerande förväntas delta aktivt i seminariediskussioner. Kursen examineras genom hemskrivning. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Environmental, Animal and Biomedical Ethics, advanced course
Environmental, Animal and Biomedical Ethics, advanced course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 721A44      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-04-30 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.