Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap - grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde Religionsvetenskap - RV1
  Kurskod   719G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda kunskap om religioners gestaltningar och roller i historia och i nutid,
- redogöra för hur man inom religioner och andra livsåskådningar kan tyda och hantera människors livsfrågor,
- redogöra för hur man inom olika religioner tolkar och förhåller sig till religiös pluralism,
- använda kunskap om hur man undervisar om den egna traditionen och om andras,
- demonstrera kunskap om världsbilder och livsfrågor i Bibelns värld,
- vara förtrogen med hur man tolkat och bearbetat livsfrågor i den kristna kyrkans historia,
- använda teoretiska redskap för att analysera livsåskådningar och aktuella etiska problem,
- visa insikt om skilda förutsättningar för kommunikation kring livsfrågor och vilja att utveckla sin förmåga att uttrycka sig nyanserat i sådan kommunikation,
- tillämpa och analysera några olika modeller för tolkning av uttryck för religioner och livsåskådningar,
- analysera etisk och livsåskådningsmässig argumentation, samt upptäcka, förstå och kritiskt bedöma bakomliggande antaganden.
Kursinnehåll
Kursen består av fyra delkurser:

Religion och pluralism, 7.5 hp
Belyser hur några religioner kan forma människors dagliga liv; frågor kring ungdomars introduktion i den egna religiösa traditionen och de bilder de därvid får av den egna religionen och av andras; religionernas sätt att reagera på pluralism och modernitet, liksom människors möjligheter att förstå varandra över religionsgränserna.

Etik och livsåskådning, 7.5 hp
Ett urval etiska problem från aktuell debatt; material från olika religiösa traditioner och livsåskådningar, med särskilt fokus på frågor om människosyn och samhällssyn; relationen mellan etisk teori och tillämpad etik.

Världsbilder och livsfrågor i Bibelns värld, 7.5 hp
Världsbilder och människosyner i bibelns värld; exempel på olika sätt att tyda och hantera livsfrågor i Gamla testamentet och i Nya testamentet; introduktion till de bibliska skrifternas tillkomst och innehåll; frågor kring texttolkning.

Livsfrågor och traditionsbearbetning i den kristna kyrkans historia, 7.5 hp
Arbete med olika sätt att tyda och bearbeta livsfrågor i den kristna kyrkans historia, inte minst hur Bibeln och uttryck för kristen tradition tolkats i detta arbete; frågor kring kyrklig tradition och personlig tro. Delkursen utgör en introduktion till kyrkohistorien.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, men även andra typer av undervisnings-/arbetsformer kan förekomma, såsom visning av filmavsnitt och studiebesök. I kursen ingår gruppuppgifter och självständiga uppgifter, i vilka den studerande övar sig i att analysera och bearbeta stoff ur olika källor, också skönlitteratur och film, liksom i muntlig och skriftlig framställning. Studentens arbete består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand.
Portfolie är en genomgående obligatorisk arbetsform som integreras i varje kurs för studenter vid kandidatprogrammet.
Examination
Examinationen utgörs av seminarieuppgifter samt av skriftlig tentamen och/eller inlämningsuppgifter. Seminarierna är obligatoriska och innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Områdesbehörighet 1 (Hi A och Sh A)
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap - grundkurs
Religious Studies, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009/00139   Kurskod: 719G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     RKA   TL  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-12-07 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.