Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Filosofisk klassiker / Descartes. grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Praktisk filosofi - PFA
Ämnesområde
  Kurskod   718G07
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- uppvisa betydande kunskap om äldre filosofs teorier och argumentation
- centrala partier i ett eller flera verk av den valda filosofen
- redogöra för hur filosofens teorier tolkats och mottagits i senare sammanhang
Kursinnehåll
Kursen byggs kring en filosof som är klassisk i meningen att vara en referenspunkt för mycken senare filosofi. Valet av klassiker förnyas varje gång kursen ges. Valet görs bland filosofer som har bred relevans och belyser olika delar av filosofins områden. Bland filosofer som det kan vara aktuellt att bygga kursen kring återfinns Platon, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Locke, Hume och Kant.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av föreläsningar som delvis har seminarieform genom att utformas som diskussion över utvalda partier originaltext (i svensk eller engelsk översättning). Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker genom skriftlig prövning endera genom ett uppsatsarbete vid ordinarie examinationstillfälle eller genom skriftlig tentamen vid omtentamen. På grund av att valet av klassiker varieras mellan kurstillfällena erbjuds endast tre tentamenstillfällen på samma stoffDen som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Filosofisk klassiker / Descartes. grundkurs
A Philosopical Classic / Descartes
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 718G07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Praktisk filosofi - PFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     PFA   HU