Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Litteraturvetenskap 4, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap - LIA
Ämnesområde Litteraturvetenskap - LV1
  Kurskod   716A10
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- visa avancerade kultur- och litteraturhistoriska kunskaper
- tillämpa litteraturvetenskapliga teorier i en självständig litteraturvetenskaplig undersökning
- självständigt och med utvecklad analytisk och kritisk förmåga formulera problemställningar och utföra en litteraturvetenskaplig undersökning..
Kursinnehåll
Delkurs 1: Valfri kurs I, 7,5 hp
Optional Course I

Delkurs 2: Valfri kurs II, 7,5 hp
Optional Course II

Delkurs 1 och 2 utgörs av valfria läskurser som antingen väljs ur ämnet litteraturvetenskaps uppsättning av färdiga läskurser eller sätts samman individuellt och i samråd med examinator efter studentens särskilda intresseinriktning. Kurser kan även väljas ur institutionens masterprogram Language and Culture in Europe efter samråd med examinator.

Delkurs 3: Uppsatskurs III, 15 hp
Paper Writing III
Delkursen innefattar en obligatorisk seminarieserie, ett uppsatsarbete motsvarande 15 hp, och en oppositionsuppgift.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av enskild handledning, självstudier och en obligatorisk seminarieserie.
Examination
De valfria kurserna examineras muntligt eller genom hemskrivningar. Uppsatskursens examination innefattar ett obligatoriskt uppsatsarbete och en obligatorisk oppositionsuppgift, samt aktivt deltagande vid seminarier. Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Litteraturvetenskap, grundkurs och fortsättningskurs samt genomgången Litteraturvetenskap, fördjupningskurs med minst 24 hp godkända (eller motsvarande), inklusive uppsatsen.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Litteraturvetenskap 4, avancerad kurs
Literature 4, advanced course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 716A10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap - LIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     LIA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-05-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2012-01-18